Veelgestelde vragen

U bent hierHomeVeelgestelde vragen

Resultaten

Uw zoekopdracht heeft 24 resultaten opgeleverd

 • veiligheidsinformatieblad

Hoe moet ik een veiligheidsinformatieblad (VIB) meeleveren?

Volgens Artikel 31 (8) van REACH mag het VIB in gedrukte vorm of elektronisch worden meegeleverd.

Horen de blootstellingscenario’s bij een veiligheidsinformatieblad (VIB) ?

Ja, de blootstellingscenario’s maken formeel deel uit van een VIB en moeten dus beschikbaar gemaakt worden. Raadpleeg hiervoor uw brancheorganisatie. Misschien zijn er wel voorbeelden waar u gebruik van kunt maken.
Niet voor alle stoffen moeten er blootstellingscenario’s ontwikkeld te worden. Dat hoeft alleen voor stoffen die:

 • gevaarlijk zijn, zoals geregeld door de CLP-Verordening óf PBT- ofzPzB eigenschappen hebben, én
 • in hoeveelheden van > 10 ton/jaar worden geproduceerd 

Mag een veiligheidsinformatieblad (VIB) in het Engels worden meegeleverd?

Volgens Artikel 31(5) van REACH moet het VIB te worden verstrekt in een officiële taal van de lidstaat waar de stof wordt verhandeld. In Nederland dus in het Nederlands.

Wie is verantwoordelijk voor het opstellen van een veiligheidsinformatieblad (VIB) ?

Volgens Artikel 31 (1) van de REACH-verordening is de leverancier van een stof of mengsel verantwoordelijk voor het verstrekken van een VIB. De eerste in de keten die een VIB moet opstellen zal de Europese fabrikant van een stof, of de importeur van een stof of mengsel zijn. Europese formuleerders (bedrijven die mengsels maken) moeten met ontvangen bladen VIBs maken voor hun mengsels.

Overige leveranciers moeten ontvangen VIBs doorgeven aan hun afnemers (met al dan niet hun eigen naam erop), of op basis van de bladen eigen VIBs maken en leveren.

De VIB plicht geldt overigens lang niet voor alle stoffen of mengsels.

Met welke producten moet ik een veiligheidsinformatieblad (VIB) meeleveren?

De leverancier van een stof of een mengsel moet de afnemers een VIB conform Bijlage II van de REACH verordening verstrekken wanneer:

 • een stof volgens de CLP verordening is ingedeeld als 'gevaarlijk'
 • een mengsel is ingedeeld als gevaarlijk volgens de richtlijn Gevaarlijke preparaten (tot 1 juni 2015) en de CLP
 • een stof volgens REACH bijlage XIII ingedeeld is als 'persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT)' of als 'zeer persistent en zeer bioaccumulerend (zPzB)'
 • een stof is opgenomen op de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen

Verder moet een leverancier zijn afnemer op diens verzoek een VIB leveren wanneer een mengsel overeenkomstig de Artikelen 5, 6 en 7 van Richtlijn 1999/45/EG niet aan de criteria voor indeling als 'gevaarlijk' voldoet, maar:

 • in een afzonderlijke concentratie van ≥ 1 gewichtsprocent voor niet-gasvormige mengsels en ≥ 0,2 volumeprocent voor gasvormige mengsels ten minste één stof bevat met gevaarlijke effecten voor de gezondheid of het milieu, of
 • in een afzonderlijke concentratie van ≥ 0,1 gewichtsprocent voor niet-gasvormige mengsels ten minste één stof bevat die persistent, bioaccumulerend en toxisch, of zeer persistent en sterk bioaccumulerend is volgens de criteria van bijlage XIII, of om andere dan de onder a) genoemde redenen is opgenomen in de kandidaatlijst van zeer zorgwekkende stoffen, of
 • een stof bevat waarvoor in de Gemeenschap grenzen voor de blootstelling op het werk zijn.

Een VIB hoeft niet te worden verstrekt aan consumenten. Volgens REACH  artikel 2 lid 6 hoeft een VIB ook niet verstrekt te worden bij de volgende voor de eindgebruiker bestemde mengsels in afgewerkte vorm:

 1. geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik die binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 726/2004 en Richtlijn 2001/82/EG vallen en die gedefinieerd zijn in Richtlijn 2001/83/EG;
 2. cosmetische producten, als gedefinieerd in Richtlijn 76/768/EEG;
 3. medische hulpmiddelen die binnendringend zijn of in direct contact komen met het lichaam, voor zover er communautaire voorschriften voor de indeling en kenmerking van gevaarlijke stoffen en mengsels voorhanden zijn die eenzelfde niveau van informatie en bescherming verzekeren als Richtlijn 1999/45/EG;
 4. in levensmiddelen of veevoeder overeenkomstig Verordening (EG) nr. 178/2002, mede bij gebruik::
  i)  als levensmiddelenadditief in voor menselijke voeding bestemde waren die  binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 89/107/EEG vallen;
  ii) als aroma in levensmiddelen die binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 88/388/EEG en Beschikking 1999/217/EG vallen;
  iii) als toevoegingsmiddel voor diervoeding die binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 1831/2003 valt;
  iv) in diervoeding die binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 82/471/EEG  valt. 

Wanneer moet een leverancier het veiligheidsinformatieblad (VIB) aanpassen?

Er geldt geen vaste houdbaarheidsdatum voor veiligheidsinformatiebladen (VIBs).

Als er  sprake is van wijzigingen als bedoeld in artikel 31, lid 9, van REACH, dan moet een bijgewerkte en gedagtekende versie van het VIB worden verstrekt aan alle afnemers aan wie de stof of het mengsel in de voorafgaande twaalf maanden werd geleverd. Elke aanpassing na de registratie bevat ook het registratienummer (Artikel 31 (9)van REACH).

Artikel 31, lid 9 zegt:
De leveranciers passen het onverwijld aan in de volgende gevallen:

 • zodra er nieuwe informatie die van invloed kan zijn op de risicobeheersmaatregelen of nieuwe informatie over de gevaren beschikbaar komt;
 • zodra een autorisatie is verleend of geweigerd;
 • zodra een beperking is opgelegd.

Zie verder het richtsnoer voor veiligheidsinformatiebladen.

Mijn gebruik staat niet op het veiligheidsinformatieblad (VIB).

Neem contact op met uw leverancier. Vraag hem het gebruik alsnog op te nemen. Als uw gebruik niet wordt ondersteund, dan mag u dat gebruik alleen toepassen als u zelf de veiligheid heeft aangetoond. Dit laatste geldt alleen in geval van gevaarlijke stoffen waarvoor de leverancier een verplichting had een chemisch veiligheidsrapport op te stellen en die u tevens in hoeveelheden van 1000 kg/ jaar of meer gebruikt..

Als mijn professionele afnemer om een veiligheidsinformatieblad (VIB) vraagt, hoe snel moet ik deze dan leveren?

Artikel 31 (8) van REACH luidt: ‘Een veiligheidsinformatieblad wordt gratis op papier of elektronisch verstrekt uiterlijk op de datum waarop de stof of het mengsel voor het eerst is geleverd.’ Dit is de algemene regel voor situaties waarin levering van een VIB verplicht is.
Echter, als u geen VIB heeft meegeleverd met uw stof of mengsel omdat u gebruik maakt van de uitzondering op grond van artikel 31 (4) , en uw professionele afnemer vraagt alsnog om een VIB, dan kunt u hier uiteraard niet meer aan voldoen. Als u het VIB niet direct in voorraad heeft, dan zijn een paar dagen een redelijke periode om het VIB op te vragen bij de fabrikant en het door te sturen naar uw afnemer. Als een afnemer om een VIB vraagt terwijl hij een bestelling plaatst van de stof of het mengsel, dan ligt het voor de hand om de VIB met de zending mee te sturen.

Wat moet ik als downstream-gebruiker met een veiligheidsinformatieblad (VIB) doen?

Wanneer u als downstreamgebruiker (afnemer) veiligheidsinformatiebladen ontvangt, moet u de hierin opgenomen gepaste maatregelen toepassen (en indien nodig aanbevelen aan uw afnemers) om de risico’s afdoende te beheersen. Wanneer blootstellingsscenario’s of daarvan afgeleide informatie wordt ontvangen, moet u controleren of uw gebruik binnen de gebruiksvoorwaarden daarvan valt. Binnen 12 maanden na het ontvangen van een VIB met een blootstellingscenario moeten de  genoemde noodzakelijke maatregelen zijn getroffen.

Als dit het geval is, dan houdt dit in dat het gebruik in de chemische veiligheidsbeoordeling van de registrant is opgenomen en als veilig is beoordeeld. Als dit niet het geval is, dan moet de downstreamgebruiker (afnemer) stappen nemen. Als werkgever dient u verder de relevante veiligheidsinformatie beschikbaar te stellen aan het personeel via bijvoorbeeld een WIK (werkplek instructiekaart).

Moet ik een veiligheidsinformatieblad (VIB) verstrekken als ik een stof of mengsel lever dat aan consumenten wordt verkocht?

Artikel 31 (4) van REACH zegt dat een veiligheidsinformatieblad niet hoeft te worden verstrekt voor aan het publiek aangeboden of verkochte gevaarlijke stoffen of mengsels die vergezeld gaan van voldoende informatie om gebruikers in staat te stellen de nodige maatregelen op het gebied van de bescherming van de gezondheid van de mens, de veiligheid en het milieu te nemen, tenzij een downstreamgebruiker of distributeur daarom vraagt.
Dit betekent concreet dat u geen VIB hoeft te leveren in alle situaties waarin de stof of het mengsel wordt aangeboden of verkocht in een samenstelling die voor consumenten is bedoeld, dus:

 • Als u zelf een stof of mengsel (bijvoorbeeld een fles terpentine) levert aan een consument. De informatie die een consument nodig heeft staat immers op het etiket.
 • Als u een stof of mengsel levert aan een professionele afnemer, die de stof of het mengsel vervolgens aan een consument verkoopt.
 • Als u een stof of mengsel levert aan zowel consumenten als professionele afnemers (bijvoorbeeld als u een bouwmarkt exploiteert en u levert verf aan beide). U hoeft in dit geval ook geen VIB aan uw professionele afnemer te leveren, tenzij deze daarom vraagt. Als de informatie voldoende is voor een consument om veilig met de stof of het mengsel te kunnen werken, zal dat in de regel ook voor professionele afnemers het geval zijn.
 • Als u een stof of mengsel levert aan een professionele afnemer die de stof of het mengsel levert aan zowel consumenten als aan professionele afnemers.
 • Als u een stof of mengsel levert aan een professionele afnemer en exact dezelfde stof of hetzelfde mengsel wordt via een andere toeleveringsketen aan consumenten aangeboden.

Let wel, in alle gevallen is de voorwaarde dat er voldoende informatie wordt geleverd om gebruikers in staat te stellen veilig (voor mens en milieu) met de stof of het mengsel om te gaan, bijvoorbeeld met een correct etiket. Bovendien geldt voor alle situaties dat u verplicht bent een VIB te leveren als uw professionele afnemer daarom vraagt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een professionele afnemer de stof of het mengsel op een andere manier gebruikt dan omschreven is in de begeleidende consumenteninformatie.

Een mengsel bestaat voor ca. 70% uit gevaarlijke stoffen. Moet dan in het veiligheidsinformatieblad (VIB) aangegeven worden dat de overige 30% geen gevaarlijke stof(fen) zijn?

Volgens bijlage II. 3.2 van de REACH verordening is dit niet verplicht. Het mag wel. Lees verder voor meer informatie. Volledigheidshalve merken we hierbij nog op dat op grond van §3 ook ongevaarlijke stoffen in een VIB opgenomen moeten worden als daarvoor wettelijke grenswaarden voor de blootstelling gelden. Voor .

Waar moet u een verzoek indienen voor het gebruik van een alternatieve chemische naam op het etiket of in het veiligheidsinformatieblad (VIB) voor een stof in een mengsel?

Als u uw mengsel vóór of na 1 juni 2015 volgens CLP hebt ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt, dan moet u uw verzoek indienen bij ECHA. Het indienen van een verzoek is niet kosteloos. Raadpleeg de legesverordening No 440/2010 voor een overzicht van de kosten. Als u tot 1 juni 2015 uw mengsel nog niet heeft ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt conform CLP, dan gelden de bepalingen van het systeem van indeling en etikettering volgens arti kel 15 van Richtlijn 1999/45/EG (Preparatenrichtlijn). In dat geval moet u uw verzoek richten aan de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit. Dit verzoek is gratis. Verzoeken die vóór 1 juni 2015 volgens de Preparatenrichtlijn zijn goedgekeurd, blijven ook na 1 juni 2015 onder CLP geldig. In dat geval is het gebruik van de alternatieve chemische naam onder CLP toegestaan.

Zie voor meer informatie ook hoofdstuk 20 van het inleidend richtsnoer voor de CLP-verordening en de website van ECHA.

Heeft een leverancier van stoffen en mengsels de verplichting om aan zijn klanten buiten de EU een veiligheidsinformatieblad (VIB) conform REACH te verstrekken?

Er is geen verplichting vanuit REACH voor leveranciers van stoffen om een VIB te verstrekken aan klanten buiten de EU. De uitleg hierbij is dat Artikel 31 (1) refereert aan ‘ontvangers van de stof of het mengsel’. Artikel 3 (34) van REACH definieert een ‘ontvanger van een stof of mengsel’ als een downstream-gebruiker of een distributeur die wordt bevoorraad met een stof of mengsel. Genoemde downstream-gebruikers en/of distributeurs zijn, conform de definities in Artikelen 3 (13) en 3 (14), natuurlijke of rechtspersonen welke gevestigd zijn binnen de EU. De verplichting van REACH artikel 31 om een VIB te verstrekken betreft dan ook alleen situaties waarin de ontvangers van de stof of het mengsel gevestigd zijn binnen de EU.

Let op! Het kan voorkomen dat een REACH-conform VIB verplicht wordt gesteld op grond van andere regelgeving dan REACH. Zo verplicht bijvoorbeeld Artikel 16 (3) van Verordening (EC) no. 689/2008 betreffende de export en import van gevaarlijke chemicaliën, waarin het Verdrag van Rotterdam PIC) in de EU wordt geïmplementeerd, bedrijven die bepaalde gevaarlijke chemische stoffen exporteren naar afnemers buiten de EU om een REACH-conform VIB te verstrekken bij export.

Wanneer moet ik het registratienummer van een stof doorgeven aan mijn afnemers?

Dat is afhankelijk van de situatie. De volgende drie situaties worden onderscheiden:

1. Als het een eerste levering betreft
Bij een eerste levering van een stof bent u verplicht om het registratienummer via het VIB (indien beschikbaar) door te geven.
2. Als het een levering aan een bestaande afnemer betreft
Bij levering aan bestaande afnemers kunt u het registratienummer doorgeven op het moment dat u het VIB actualiseert. In artikel 31 lid 9 staat wanneer u een geactualiseerd veiligheidsinformatieblad aan afnemers moet verstrekken.
Registratie houdt niet per se de verplichting in om het registratienummer direct door te geven aan bestaande afnemers. Wel moet na registratie het registratienummer worden verstrekt bij de eerste verplichte aanpassing van het veiligheidsinformatieblad (VIB). Voor meer informatie over aanpassing van het VIB, zie het hoofdstuk "Veiligheidsinformatieblad (VIB)" .
3. Als een veiligheidsinformatieblad (VIB) wordt vereist (artikel 31)
Op grond van artikel 31 lid 1 is de leverancier van een stof of mengsel verplicht de afnemer van een stof of mengsel een Veiligheidsinformatieblad te verstrekken als
a. een stof of mengsel voldoet aan de criteria voor indeling als gevaarlijk overeenkomstig Richtlijn 667/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EEG, of
b. als een stof persistent, bioaccumulerend en toxisch, danwel zeer persistent en sterk bioacummulerend is volgens de criteria in Bijlage XIII van de REACH Verordening, of
c. als de stof om andere dan onder a) of b) genoemde redenen is opgenomenin de overeenkomstig artikel 59, lid 1, opgestelde lijst.

Als een VIB niet verplicht is - bijvoorbeeld bij niet-ingedeelde stoffen -, dan moet u het registratienummer (indien beschikbaar) gratis op papier of elektronisch verstrekken als u uw afnemers van de volgende informatie moet voorzien:

 • de stof is autorisatieplichtig en er zijn bijzonderheden voor de toeleveringsketen over verleende of geweigerde autorisaties;
 • er zijn bijzonderheden over opgelegde beperkingen;
 • er is andere beschikbare informatie over de stof die nodig is voor de vaststelling en toepassing van passende risicobeheersmaatregelen, inclusief de specifieke omstandigheden die uit de toepassing van bijlage XI, punt 3, voortkomen (artikel 32).

Distributeurs of downstreamgebruikers mogen uit concurrentieoverwegingen onder bepaalde voorwaarden de laatste vier cijfers van het registratienummer weglaten. Dit is het deel van het registratienummer dat naar de individuele registrant van een gezamenlijke indiening van de registratie verwijst. Zie voor de voorwaarden:  bijlage II, sectie 3 (wijziging van 31 mei 2010 via Verordening No. 453/2010.

Hoe moet ik omgaan met de ATP's van de Stoffenrichtlijn (67/548/EEG) die de Europese Commissie heeft gepubliceerd?

De wijzigingen in bijlage I van 67/458 (via de ATP's), zijn inmiddels via een 1e ATP van de CLP Verordening doorgevoerd in bijlage VI. Deze wijzigingen zijn pas wettelijk bindend op 1 december 2010. Dit staat in de tekst van 1e ATP. Bedrijven mogen de informatie uit de latere ATP's  wel gebruiken (bijvoorbeeld voor de omzetting naar de nieuwe CLP classificatie) maar dat is niet verplicht. Hetzelfde geldt voor het opnemen van de informatie in het Veiligheidsinformatieblad. De Europese commissie adviseert bedrijven dit zeker te doen wanneer sprake is van stoffen die nog niet in bijlage VI van CLP staan.

Waar kan ik de eisen vinden die een Europese lidstaat, buiten Nederland, stelt aan het etiket voor een verpakking voor uw product?

Nee, volgens artikel 37 hebben downstreamgebruikers het recht een bepaald gebruik aan een fabrikant of importeur mee te delen om daar een geïdentificeerd gebruik van te maken. Als het gebruik van een stof niet bij de registratie wordt meegenomen, dan moeten downstreamgebruikers zelf een chemisch veiligheidsrapport opstellen. Op deze verplichting bestaan de volgende uitzonderingen:

 • als er volgens artikel 31 van de REACH Verordening geen verplichting bestaat om een veiligheidsinformatieblad te verstrekken;
 • als leveranciers niet verplicht zijn om volgens artikel 14 van de REACH Verordening een chemisch veiligheidsrapport op te stellen;
 • als de gebruikte hoeveelheid van de stof of het mengsel minder dan 1 ton per/jaar bedraagt
 • als downstreamgebruikers een blootstellingscenario toepassen of aanbevelen dat ten minste de voorwaarden omvat die beschreven zijn in het aan hem in het veiligheidsinformatieblad verstrekte blootstellingscenario;
 • als de concentratie van stof in een mengsel lager is dan de concentraties die zijn vermeld in artikel 14, lid 2.
 • als de stof gebruikt wordt voor onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procédés, en de risico's voor de gezondheid van de mens en voor het milieu worden afdoende beheerst, overeenkomstig de wettelijke voorschriften inzake de bescherming van werknemers en het milieu.

Op wie richt REACH zich?

Op iedereen die:

 • in de EU beroepshalve chemische stoffen of mengsels produceert, importeert, distribueert of gebruikt.
 • In de EU voorwerpen importeert, maakt/ samenstelt en/ of aan derden levert.

REACH richt zich dus niet alleen op bedrijven die nu een veiligheidsinformatieblad (VIB/ MSDS) opstellen of ontvangen, maar ook op bedrijven die hier tot nu toe niets mee te maken hadden zoals de leveranciers van voorwerpen.
 

Binnen REACH worden vier verschillende rollen onderscheiden:

 • fabrikanten (van stoffen),
 • importeurs (van stoffen, mengsels of voorwerpen),
 • distributeurs en
 • downstreamgebruikers (waaronder formuleerders en producenten van voorwerpen).

Aan deze rollen zijn verschillende verplichtingen gekoppeld. Een bedrijf dat met REACH te maken heeft, moet bekijken welke rol hij binnen REACH vervult. Eén bedrijf kan meerdere rollen vervullen. Zo zal een fabrikant van een bepaalde chemische stof zelf ook gebruiker zijn van andere chemische stoffen. De Navigator  of de website Chemische stoffen goed geregeld op de website van ECHA helpt u verder bij het bepalen van uw rol(len)

Wat is er veranderd in de wetgeving?

De REACH-verordening vervangt ruim zestig bestaande Europese richtlijnen en verordeningen. De volgende regelgeving is vervangen:

 • Verbodsrichtlijn (richtlijn 76/769/EEG) per 1 juni 2009
 • Bestaande-stoffenverordening (verordening 793/93/EEG) per 1 juni 2008
 • Richtlijn veiligheidsinformatieblad (richtlijn 91/155/EEG) per 1 juni 2008

De Stoffenrichtlijn (67/548/EG) is gewijzigd en veel verplichtingen daaruit zijn opgenomen in de REACH verordening (EG 1907/2006) en de CLP verordening (EG 1272/2008). Bepaalde instrumenten, zoals de kennisgevingplicht voor Nieuwe Stoffen (zie ELINCS Stoffen), zijn daarmee niet meer nodig. Om die reden is een groot deel van de Wet milieugevaarlijke stoffen (WMS) vervangen door REACH. De onderdelen van de WMS die niet in REACH zijn geregeld, zijn opgenomen in hoofdstuk 9 van de Wet Milieubeheer. Het ministerie van I&M (destijds VROM) heeft al deze wijzigingen overzichtelijk weergegeven in het informatieblad ‘REACH komt, WMS gaat ‘. 

Wat zijn de verplichtingen voor stoffen die op kandidaatslijst staan?

Sinds 28 oktober 2008 gelden verplichtingen voor de stoffen op de kandidaatslijst.

Vanaf het moment dat een zeer zorgwekkende stof op de kandidaatslijst staat, geldt het volgende:

Leveranciers van voorwerpen
Voor leveranciers van voorwerpen geldt een informatieplicht: leveranciers van voorwerpen waarin deze stoffen voorkomen in een gehalte van meer dan 0,1% zijn verplicht om informatie te geven waarmee de afnemer die voorwerpen veilig kan gebruiken. Dit geldt voor elk onafhankelijk voorwerp waaruit een artikel is opgebouwd.  Die informatie bestaat op zijn minst uit het bekendmaken van de naam van de stof. Ook tegenover consumenten hebben de leveranciers deze informatieplicht. Wel moet de consument het initiatief nemen; als die vraagt om informatie over de stof, moet de leverancier die informatie binnen 45 dagen geven (artikel 33 van REACH).

Leveranciers van stoffen
Leveranciers van stoffen die op de kandidaatslijst staan, moeten aan hun afnemers een veiligheidsinformatieblad geven (artikel 31 lid 1 van REACH).

Leveranciers van mengsels
Voor leveranciers van mengsels waarin deze stoffen voorkomen geldt hetzelfde. Als een afnemer verzoekt om een veiligheidsinformatieblad, moet de leverancier dat geven (artikel 31 lid 3 van REACH). Daarbij gelden de volgende ondergrenzen voor de hoeveelheid stof:
bij niet-gasvormige mengsels meer dan 0,1 gewichtsprocent
bij gasvormige mengsels meer dan 0,2 volumeprocent.

Zijn de gehaltes lager, dan hoeft de leverancier geen actie te ondernemen.

Vanaf 1 juni 2011 geldt een vierde verplichting: producenten en importeurs van stoffen in voorwerpen moeten vanaf dat moment de aanwezigheid van deze stoffen in voorwerpen melden aan het ECHA (artikel 7, lid 2 van REACH). Als ondergrens geldt een hoeveelheid van meer dan 1 ton per producent/importeur per jaar en een stofgehalte van meer dan 0,1% gewichtsprocent (w/w) per individueel voorwerp waaruit een artikel is opgebouwd. Bedrijven moeten stoffen die vóór 1 december 2010 op de kandidaatslijst zijn opgenomen, uiterlijk 1 juni 2011 melden aan het ECHA. Stoffen die na 1 december 2010 op de kandidaatslijst zijn opgenomen, moeten zij melden binnen zes maanden nadat de stof op de lijst is geplaatst.

Is een registrant verplicht alle gebruiken bij de registratie mee te nemen die hij van zijn klanten ontvangt?

Nee, een registrant kan ervoor kiezen om een bepaald gebruik niet te ondersteunen als hij na beoordeling volgens artikel 14 tot de conclusie komt dat het voorgestelde gebruik niet veilig is voor mens of milieu.

Volgens artikel 37, lid 2 heeft elke downstreamgebruiker het recht een bepaald gebruik aan een fabrikant, importeur, distributeur  of downstreamgebruiker die hem een stof als zodanig of in een mengsel levert, te verzoeken om er een geregistreerd gebruik van te maken. Hij moet dit gebruik dan wel tijdig melden. (Zie de tabel hieronder voor de geldende termijnen). Als de fabrikant, importeur, distributeur of downstreamgebruiker niet in staat is een voorgesteld gebruik als geregistreerd gebruik op te nemen, moet hij direct de reden voor dit besluit schriftelijk melden aan ECHA en de downstreamgebruiker. De reden(en) voor dat besluit moet hij ook vermelden in het veiligheidsinformatieblad of - als dat niet verplicht is - in zijn productinformatie. Een registrant moet de informatie over het afgeraden gebruik ook in zijn registratiedossier opnemen (artikel 22, lid 1, onder d). De downstreamgebruiker kan met het afgeraden gebruik doorgaan als hij - voorzover vereist - zelf een chemisch veiligheidsrapport opstelt (of laat opstellen) én een melding heeft gedaan bij ECHA (artikel 37 en 38)

Geregistreerde stoffen Verzoek van downstream gebruiker Reactie fabrikant, importeur, downstreamgebruiker
  Minimaal 1 maand voor levering Voor levering van de stof
  Later dan 1 maand voor levering Binnen 1 maand na levering
Geleidelijk geïntegreerde stoffen Ten minste twaalf maanden voor de registratiedeadline van het betreffende tonnage Voor verstrijken deadline

Hoe moet ethanol (in een mengsel of op zichzelf) ingedeeld worden?

De indeling in Bijlage VI van de CLP is wettelijk bindend bij het in de handel brengen van stoffen en mengsels in Europa. Een leverancier moet een stof indelen en etiketteren voor de gevaarcategorieën die in Bijlage VI van de CLP voor de betreffende stof staan. Voor gevaarcategorieën die voor de stof niet in de Bijlage VI van de CLP staan, moet de leverancier de stof zelf indelen (zelfclassificatie) op basis van alle beschikbare informatie. Dit betekent voor ethanol het volgende: in Bijlage VI van de CLP heeft ethanol een wettelijk bindende indeling als Flam. Liq. 2 (H225) en geen wettelijke bindende indeling voor de gevaarcategorie kankerverwekkend. De leverancier moet deze zelf indelen.

Bij deze indeling moet rekening gehouden worden met de opinies van SZW en de gezondheidsraad maar de uiteindelijke indeling blijft de eigen verantwoordelijkheid van de leverancier. Op het veiligheidsinformatieblad (VIB) moet de juiste etikettering staan op basis van de zelfclassificatie door de leverancier. De vermelding op de SZW-lijst moet zijn opgenomen in rubriek 15 van het VIB.

Voor meer informatie over waarom een stof door verschillende leveranciers ander kan worden ingedeeld, verwijzen we u naar hoofdstuk 1 in Tips voor gebruikers van chemische stoffen op de werkplek. 

Onder de Stoffenrichtlijn werd op etiketten de term ‘stof nog niet volledig getest’ of ‘niet volledig geteste stof’ gebruikt. Hoe moet ik daarmee omgaan onder CLP?

Onder CLP is het niet toegestaan om de tekst ‘stof nog niet volledig getest’ of ‘niet volledig geteste stof’ op een etiket te gebruiken.
De verplichting om op het etiket de waarschuwing ‘niet volledig geteste stof’ te vermelden, gold onder de Stoffenrichtlijn (67/548/EEG) tot 1 juni 2008. Deze verplichting was van toepassing op nieuwe stoffen met een kennisgevingplicht. Alleen stoffen met een marktvolume minder dan 1 ton per jaar en voor tussenproducten met een beperkt testpakket vielen onder deze bepaling. De betreffende bepaling in de Stoffenrichtlijn is per 1 juni 2008 vervallen en daarmee ook de verplichting om op etiket te vermelden dat stof niet volledig is getest.

Echter, bij de indeling van een mengsel geldt in geval van acute toxiciteit het volgende: wanneer van een bestanddeel geen bruikbare informatie beschikbaar is en de concentratie daarvan in het mengsel is ten minste 1% dan mag op het etiket en in het veiligheidsinformatieblad de volgende aanvullende tekst staan: ‘Het mengsel bestaat voor x procent uit bestanddelen waarvan de giftigheid niet bekend is’ (zie bijlage I sectie 3.1.3.6.2.2).

REACH noemt in artikel 8 het begrip enige vertegenwoordiger. Wat is dat precies; wat mag de enige vertegenwoordiger en wat zijn de verplichtingen?

Een enige vertegenwoordiger is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon gevestigd in de Europese Unie (EU) die is aangewezen door een fabrikant van stoffen (als zodanig of in mengsels) of van voorwerpen die naar de EU worden geëxporteerd. De fabrikant is gevestigd buiten de Europese Unie (hierna genoemd: niet-EU-fabrikant). De niet-EU-fabrikant heeft binnen de EU geen juridische status en mag geen stoffen registreren. De enige vertegenwoordiger vervult namens de niet-EU-fabrikant de rol van importeur en moet voldoen aan alle verplichtingen die binnen REACH voor importeurs gelden. Dit betekent dat zij ook namens de niet-EU-fabrikant stoffen mogen preregisteren; dit blijkt uit een uitspraak van de juridische dienst van de Europese Commissie. De enige vertegenwoordiger moet voldoende kennis hebben over het praktische gebruik van stoffen, de chemische stof zelf en de informatie die daarop betrekking heeft. Het gaat om actuele informatie over de ingevoerde hoeveelheden, de afnemers van stoffen en het verstrekken van een actuele versie van het veiligheidsinformatieblad.

De enige vertegenwoordiger moet voor elk bedrijf dat hij vertegenwoordigt een aparte registratie indienen.

Volgens artikel 4 van REACH kan een fabrikant, importeur of downstream gebruiker zich ook laten vertegenwoordigen bij het gezamenlijk indienen van gegevens voor een registratie (artikel 11, 19, 52). Met een dergelijke derde vertegenwoordiger kan worden voorkomen dat de naam van de registrant bekend wordt. In tegenstelling tot de enige vertegenwoordiger heeft deze derde vertegenwoordiger alleen een bemiddelaarsrol. De fabrikant, importeur of downstream gebruiker blijft volledig verantwoordelijk voor het voldoen aan de REACH-verplichtingen. Een eventuele registratie staat altijd op naam van de fabrikant, importeur of downstream gebruiker, ondanks dat alleen de naam van de derde vertegenwoordiger voor een ieder zichtbaar is.

Wat is de SZW-Lijst van kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen (hierna: de SZW-lijst)?

De SZW-lijst bestaat uit die stoffen die op grond van EU-criteria door Europa of door de Gezondheidsraad zijn ingedeeld als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting of combinaties van deze indelingen.

De SZW-lijst geeft invulling aan de volgende wettelijke termen:

 • kankerverwekkende stoffen (art 4.11, onderdeel b Arbeidsomstandighedenbesluit)
 • kankerverwekkende processen (art 4.11, onderdeel c Arbeidsomstandighedenbesluit)
 • mutagene stoffen (art 4.11, onderdeel d Arbeidsomstandighedenbesluit)
 • voor de voortplantingvergiftige stoffen (art 4.2a Arbeidsomstandighedenbesluit)

Deze stoffen worden ook wel gezamenlijk aangeduid als CMR-stoffen: carcinogene (kankerverwekkende), mutagene en reprotoxische stoffen) Deze niet-limitatieve lijst helpt de werkgevers om aan hun Arbo-verplichtingen voor CMR-stoffen te voldoen. Stoffen met deze eigenschappen moeten door bedrijven volgens een apart Arbo regime worden behandeld. Ga voor meer informatie hierover naar de betreffende

Deze niet-limitatieve lijst helpt de werkgevers om aan hun Arbo-verplichtingen te voldoen voor CMR-stoffen. Stoffen met deze eigenschappen moeten door bedrijven volgens een apart Arbo regime worden behandeld. Ga voor meer informatie hierover naar de betreffende pagina in het Arboportaal. Het is op grond van Hoofdstuk 4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit de taak van de werkgever om afdoende beschermende maatregelen te treffen.

De Arbo-verplichtingen voor CMR-stoffen gelden voor alle als zodanig in te delen stoffen. Ze  zijn dus ook van toepassing op stoffen die (nog) niet door de EU of de Gezondheidsraad zijn ingedeeld. Echter, een bedrijf beschikt over stofinformatie op basis waarvan een indeling van de stof als kankerverwekkende (C), mutageen (M) of voor de voortplanting giftig volgt (bijvoorbeeld op basis van een veiligheidsinformatieblad verstrekt door een leverancier). Als een stof aan de EU-criteria voldoet, moet deze als zodanig worden behandeld.