Handhaving

U bent hierHome

Wat wordt er verstaan onder ‘handhaving’?

Handhaving houdt een reeks van handelingen in die de nationale autoriteiten uitvoeren om na te gaan of aan alle verplichtingen onder REACH en CLP wordt voldaan. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat wordt onderzocht of een stof is geregistreerd of gepreregistreerd. Het kan ook inhouden dat nagegaan wordt of het Veiligheidsinformatieblad  aanwezig is en of dit juist en volledig is.  

Wie is er verantwoordelijk voor handhaving?

De handhaving van REACH en CLP is een verantwoordelijkheid van de nationale autoriteiten. Alle lidstaten van de EU, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein, moeten ervoor zorgen dat zij over een officieel handhavingsapparaat beschikken en dat in wet- en regelgeving straffen zijn opgenomen voor het geval er niet aan de verplichtingen wordt voldaan.

In Nederland wordt er door de ILT, ISZW en NVWA gehandhaafd.

ECHA heeft geen verantwoordelijkheden op het gebied van handhaving. ECHA is immers een instituut op het niveau van de Europese Unie. ECHA is wel de gastheer voor het Forum voor de Uitwisseling van informatie over handhaving. In dit Forum hebben vertegenwoordigers van de verschillende nationale handhavingsautoriteiten zitting. Het Forum heeft als doel de handhaving op het gebied van REACH en CLP binnen de lidstaten van de EU en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein te coördineren.

Link naar Engelse pagina op Echa website

Enforcement REACH en CLP
The REACH and CLP Regulations are enforced by a team of inspectors from three different inspectorates, that is the Inspectorate SZW (former Labour Inspectorate), the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority and the Human Environment and Transport Inspectorate . These inspectorates are responsible for this information. The text is under construction. Lees meer