Veelgestelde vragen

U bent hierHomeVeelgestelde vragen

Resultaten

Uw zoekopdracht heeft 3 resultaten opgeleverd

Wat moet ik als downstream-gebruiker met een veiligheidsinformatieblad (VIB) doen?

Wanneer u als downstreamgebruiker (afnemer) veiligheidsinformatiebladen ontvangt, moet u de hierin opgenomen gepaste maatregelen toepassen (en indien nodig aanbevelen aan uw afnemers) om de risico’s afdoende te beheersen. Wanneer blootstellingsscenario’s of daarvan afgeleide informatie wordt ontvangen, moet u controleren of uw gebruik binnen de gebruiksvoorwaarden daarvan valt. Binnen 12 maanden na het ontvangen van een VIB met een blootstellingscenario moeten de  genoemde noodzakelijke maatregelen zijn getroffen.

Als dit het geval is, dan houdt dit in dat het gebruik in de chemische veiligheidsbeoordeling van de registrant is opgenomen en als veilig is beoordeeld. Als dit niet het geval is, dan moet de downstreamgebruiker (afnemer) stappen nemen. Als werkgever dient u verder de relevante veiligheidsinformatie beschikbaar te stellen aan het personeel via bijvoorbeeld een WIK (werkplek instructiekaart).

Wat is een CSR (Chemical Safety Report / chemisch veiligheidsrapport)?

Een CSR wordt opgesteld als onderdeel van de REACH registratie van een gevaarlijke stof als het marktvolume van die stof 10 ton/jaar of meer is. Een CSR bevat onder andere voor elk gebruik een risicobeoordeling van de blootstelling en is specifiek bedoeld voor de registratie. Bij het opstellen van het VIB moet de informatie uit het CSR worden meegenomen. Ook downstream gebruikers kunnen verplicht zijn een CSR op te stellen voor gebruiken die niet zijn geïdentificeerd (meegenomen in de REACH registratie) door de registrant. Als drempel geldt dan overigens 1000 kg/ jaar.

Wanneer moet een leverancier het veiligheidsinformatieblad (VIB) aanpassen?

Er geldt geen vaste houdbaarheidsdatum voor veiligheidsinformatiebladen (VIBs).

Als er  sprake is van wijzigingen als bedoeld in artikel 31, lid 9, van REACH, dan moet een bijgewerkte en gedagtekende versie van het VIB worden verstrekt aan alle afnemers aan wie de stof of het mengsel in de voorafgaande twaalf maanden werd geleverd. Elke aanpassing na de registratie bevat ook het registratienummer (Artikel 31 (9)van REACH).

Artikel 31, lid 9 zegt:
De leveranciers passen het onverwijld aan in de volgende gevallen:

  • zodra er nieuwe informatie die van invloed kan zijn op de risicobeheersmaatregelen of nieuwe informatie over de gevaren beschikbaar komt;
  • zodra een autorisatie is verleend of geweigerd;
  • zodra een beperking is opgelegd.

Zie verder het richtsnoer voor veiligheidsinformatiebladen.