Veelgestelde vragen

U bent hierHomeVeelgestelde vragen

Resultaten

Wat moet ik doen als ik een voorwerp heb met stoffen die op de kandidaatslijst voor autorisatie zijn geplaatst?

Als het voorwerp stoffen bevat die voorkomen op de kandidaatslijst van autorisatieplichtige stoffen (externe link), dan geldt voor de importeur van deze stoffen onder voorwaarden een meldingsplicht (art. 7, lid 2) en een informatieplicht (art.33, lid1).

Meldingsplicht
De importeur of producent van de voorwerpen moet de stoffen op de kandidaatslijst van autorisatieplichtige stoffen melden aan het ECHA als:

  • Het marktvolume van de stof meer dan 1 ton/jaar per importeur is en
  • De concentratie van de stof in het voorwerp meer dan 0,1 gewichtsprocent (1 g stof/kg voorwerp) is. Het gaat hierbij om de hoeveelheid van de stof berekend per voorwerp waaruit een product is samengesteld. Bij een schaar met een kunststof handvat moet bijvoorbeeld gekeken worden of er in het handvat stoffen van de kandidaatslijst aanwezig zijn in een gehalte van >0,1 gewichtsprocent en ook hoe dit is voor de twee messen en een eventuele schroef. Elk voorwerp – of onderdeel -  in het product moet dus apart bekeken worden.

Bij iedere update van de kandidaatslijst met een nieuwe stof, geldt de nieuwe datum als moment waarop de meldingsverplichting ingaat voor de voorwerpen die vanaf dat moment ingevoerd of geproduceerd worden, met inachtneming van de termijn van maximaal zes maanden tussen het in de handel brengen en de melding bij ECHA.

Informatieplicht
Er geldt een informatieplicht vanaf het moment dat een zeer zorgwekkende stof op de kandidaatslijst van autorisatieplichtige stoffen is geplaatst én het gehalte van de stof in het voorwerp meer is dan 0,1 gewichtsprocent. Om te voldoen aan de informatieplicht moeten leveranciers van voorwerpen waarin deze stoffen voorkomen:

  • Hun afnemers informatie geven over de stof (ten minste de naam van de stof) om een veilig gebruik van het voorwerp mogelijk te maken.
  • Op hun verzoek binnen 45 dagen voldoende informatie aan de consument geven om een veilig gebruik van de stof mogelijk te maken waaronder ten minste de naam van de stof (art. 31, lid 2).
  • De informatieplicht geldt voor elk bedrijf dat voorwerpen aan derden levert.

Het ECHA kan alsnog besluiten dat registratie van de stof(fen) in de voorwerpen noodzakelijk is, als blijkt dat de stof vrijkomt uit de voorwerpen en dit een risico oplevert voor mens of milieu (art. 7 lid 5).

Wat betekent het als een voorwerp stoffen bevat waarvan het gebruik aan voorwaarden verbonden is op grond van bijlage XVII van REACH?

Op grond van art. 67 kunnen aan het gebruik van een stof in een voorwerp beperkingen voor het gebruik (restricties) zijn opgenomen. Deze restricties staan in bijlage XVII van REACH. Deze bijlage XVII bevat de stoffen die opgenomen zijn in de Verbodsrichtlijn (76/769/EC). De Stoffenverbodsrichtlijn is sinds 1 juni 2009 komen te vervallen. Vanaf dat moment geldt bijlage XVII van REACH. 

Wij importeren huisraad uit China. In sommige gevallen bevat dit DEHP. DEHP staat op de kandidatenlijst en op de autorisatielijst. Zijn wij in overtreding?

Binnen REACH heeft uw bedrijf de rol van importeur van voorwerpen. DEHP (Di(2-ethylhexyl)phthalate) is opgenomen op de kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s), alsook op de autorisatielijst (bijlage XIV, REACH). Deze lijsten leggen verschillende verplichtingen op aan bedrijven.
Ten aanzien van de kandidatenlijst hebben importeurs en alle verdere leveranciers van voorwerpen, die gevestigd zijn in de EU de verplichting om hun afnemers voldoende informatie te geven over de aanwezigheid van de stof (tenminste de naam ervan) om een veilig gebruik mogelijk te maken. Dit geldt als de stof in het artikel een concentratie heeft van meer dan 0,1% (w/w). (Art. 33)

Nadat een stof is opgenomen op de kandidatenlijst moeten bedrijfsmatige klanten bij levering van het voorwerp worden geïnformeerd over de aanwezigheid van de stof indien voornoemde concentratie wordt overschreden. Consumenten moeten binnen 45 dagen na een verzoek daartoe worden geïnformeerd over de aanwezigheid van de stof (art. 31, lid 2).

De importeur of Europese producent is tevens verplicht om de aanwezigheid van SVHC-stoffen aan ECHA te melden indien voornoemde concentratie in voorwerpen wordt overschreden en de stof tevens in deze voorwerpen aanwezig is in hoeveelheden van totaal meer dan 1 ton per producent of importeur per jaar.
Dit hoeft overigens niet als de stof al is geregistreerd voor dat het gebruik of als blootstelling aan de mens of het milieu kan worden uitgesloten bij normale of redelijkerwijs te verwachten gebruiksomstandigheden (Art. 7 (2)). De melding aan ECHA moet niet later dan 6 maanden na opname van een stof op de kandidatenlijst worden gedaan.

Een aantal lidstaten interpreteren deze concentratiedrempel echter anders. Zij gaan ervan uit dat een voorwerp dat opgaat in een groter geheel een voorwerp blijft (eens een voorwerp, altijd een voorwerp). Dit geldt voor Denemarken, Duitsland, Frankrijk, België , Zweden, Oostenrijk en Noorwegen. Zij hebben hun handhaving hierop aangepast. U kunt dit nalezen in de ‘Note to the reader’ van de ‘Guidance on requirements for substances in articles’ op de ECHA website. Deze lidstaten hebben een eigen guidance ontwikkeld.

De meest recente kandidatenlijst staat op de website van ECHA.

Zodra een stof is opgenomen op bijlage XIV, de autorisatielijst, wordt er een 'sunset date' opgenomen. Na die datum mag de stof niet meer gebruikt worden in de EU zonder toestemming (autorisatie). Dit is echter niet van toepassing op geïmporteerde voorwerpen. De autorisatielijst vindt u op de website van ECHA.

Houdt u er rekening mee dat veel stoffen zoals DEHP ook zijn opgenomen in de lijst van beperkingen. Beperkingen, ook wel verbodsbepalingen, zijn opgenomen in REACH bijlage XVII (zie voor DEHP Entry 51a). DEHP is ook een CMR-stof. Daarom zijn ook de entries 28-30 van belang.

Momenteel zijn er ontwikkelingen binnen de Europese RoHS-richtlijn om DEHP en andere weekmakers in de toekomst mogelijk ook te verbieden in elektrische en elektronische apparatuur.