Veelgestelde vragen

U bent hierHomeVeelgestelde vragen

Resultaten

De bekleding van autostoelen bevat stoffen die zijn geplaatst op de kandidaatslijst. De concentratie is meer dan 0,1 % (w/w) van de autostoel maar minder dan 0,1 % (w/w) van de auto zelf. Moet de importeur deze stoffen nu melden bij het ECHA?

Ja, indien de totale invoer van de stof die het betreft meer dan één ton per jaar is, bestaat inderdaad te verplichting om dit te melden bij ECHA.

Een auto, maar ook zaken als een fiets of een nietmachine, zijn ‘complexe objecten’, zoals beschreven wordt in het richtsnoer over vereisten voor stoffen in voorwerpen . Een complex object is een product dat van meerdere voorwerpen is gemaakt. De manier waarop deze voorwerpen zijn samengevoegd, kan verschillen. Dit kan bijvoorbeeld mechanisch zijn, bijvoorbeeld met behulp van een schroef –op zichzelf ook weer een voorwerp – of door gebruik te maken van een mengsel of stof, zoals lijm. Uit hoe meer voorwerpen een product is opgebouwd, hoe complexer het object is.                             

Voor elk voorwerp in een complex object geldt de meldingsplicht zodra u meer dan één ton van de stof van de kandidaatslijst per jaar importeert in één of meerdere voorwerpen. Bij het voorbeeld uit de vraag – een autostoel – zou dus ook nog een onderverdeling gemaakt kunnen worden naar de verschillende voorwerpen (lees: onderdelen) waaruit deze autostoel opgebouwd is.  

Moet ik alle stoffen in voorwerpen melden bij het ECHA?

Nee, een producent of importeur moet alleen die stoffen melden bij ECHA die zeer zorgwekkend zijn en als gevolg daarvan op de kandidaatslijst voor autorisatie (externe link) zijn geplaatst. De meldingsplicht geldt als:

  • Het marktvolume van de stof meer dan 1 ton/jaar per importeur is en,
  • De concentratie van de stof in het voorwerp meer dan 0,1 gewichtsprocent (1 g stof/kg voorwerp) is. Het gaat hierbij om de hoeveelheid van de stof berekend per voorwerp waaruit een product is samengesteld. Bij een elektriciteitskabel zijn dit bijvoorbeeld de buitenmantel van kunststof, de binnenmantel van kunstof, de koperdraad en eventuele vulling tussen deze onderdelen. Per onderdeel – dat elk wordt gezien als voorwerp – moet bepaald worden of de grens van 0,1 gewichtsprocent wordt overschreden.

De meldingsplicht is op 1 juni 2011 ingegaan. Het bedrijf moet de stof melden binnen zes maanden nadat deze op de kandidaatlijst (externe link) (externe link)voor autorisatieplichtige stoffen staat.

Maar als aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan, dan hoeft de stof niet te worden gemeld:

  • De fabrikant/importeur kan blootstelling van mens of milieu aan de stof bij normale of redelijkerwijs te voorziene gebruiksomstandigheden -inclusief verwijdering - uitsluiten Dat betekent dat kan worden aangetoond dat tijdens de volledige levensyclus van het voorwerp en in het afvalstadium er geen blootstelling aan de stof plaatsvindt
  • Het gebruik van de stof in het voorwerp is al door een ander bedrijf geregistreerd.
  • De voorwerpen zijn alleen vervaardigd en/of ingevoerd door de fabrikant/importeur, voordat de stof op de kandidaatslijst met stoffen voor autorisatie werd opgenomen.

Kan een Only Representative de melding doen van stoffen in voorwerpen voor haar niet in de EU gevestigde fabrikant en daarmee de individuele importeurs in de EER lidstaten ontlasten van deze verplichting?

Ja, op grond van artikel 8 tweede lid van de REACH verordening moet een Only Representative (OR) aan alle verplichtingen voor importeurs voldoen, en daarmee ook aan de meldingsplicht. De OR moet wel als zodanig zijn aangewezen door de niet-EU fabrikant.

Welk gegevens moet ik bij de melding van een stof verwerkt in een voorwerp overleggen?

Volgens artikel 7 lid 4 van de REACH verordening  moet een bedrijf bij de melding de volgende gegevens overleggen:

  • Identiteitsgegevens van de producent of importeur van de voorwerpen
  • Identiteit van de stof(fen) en indien beschikbaar de registratienummers
  • De indeling en etikettering van de stof(fen)
  • Een beschrijving van het gebruik van de stof(fen) in het voorwerp en de vormen van gebruik van het voorwerp of de voorwerpen.
  • De hoeveelheidsklasse van de stof(fen)