Veelgestelde vragen

U bent hierHomeVeelgestelde vragen

Resultaten

Wat wordt bedoeld met de hoeveelheid ‘per jaar'?

Volgens artikel 3 (30) betekent ‘per jaar’ ‘per kalenderjaar’. Bij het berekenen van de gemiddelde productie- of invoervolumes wordt het gemiddelde per kalenderjaar bedoeld.

Een uitzondering hierop zijn geleidelijk geïntegreerde stoffen die tenminste drie opeenvolgende jaren zijn geproduceerd of geïmporteerd. Dan geldt het gemiddelde van de 3 voorgaande jaren. Indien niet aan het drie jaren criterium kan worden voldaan dan geldt ‘per jaar’ = ‘kalenderjaar'. Voor een uitgebreidere uitleg en voorbeelden zie de factsheet Jaargemiddelden en hoeveelheidgebonden informatieverplichtingen.

Vanaf welke tonnagegrens moeten stoffen geregistreerd worden?

Stoffen - al dan niet verwerkt in één of meer mengsels -, die in hoeveelheden van 1 ton/ jaar of meer per fabrikant of importeur geproduceerd of geïmporteerd worden, moeten bij ECHA worden geregistreerd, tenzij de desbetreffende stof is uitgezonderd van de registratieplicht.

Een bedrijf produceert dezelfde stof in twee fabrieken (verschillende BV's). In beide gevallen is de hoeveelheid 90 ton. Valt deze stof nu onder de regels van 10-100 ton?

De tonnagegrens voor registratie is gekoppeld aan de hoeveelheid die per fabrikant wordt geproduceerd. Een fabrikant is een in de gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de Gemeenschap een stof vervaardigt. Als beide fabrieken onder dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon vallen, moeten de hoeveelheden bij elkaar worden opgeteld en valt in deze situatie de stof onder de regels van 100-1000 ton.

Moet ik een 10/100/1000 tons melding doen als mijn stof éénmalig de tonnage overschrijdt?

REACH maakt geen onderscheid tussen een éénmalige en een structurele overschrijding van de tonnagegrens. In de verordening staat dat bedrijven bij overschrijding van de drempelwaarde ECHA moeten informeren over de aanvullende informatie die benodigd is.