Veelgestelde vragen

U bent hierHomeVeelgestelde vragen

Resultaten

In welke gevallen moeten bedrijven een stof preregistreren?

Fabrikanten en importeurs van de volgende stoffen moeten preregistreren om gebruik te kunnen maken van de overgangsregeling voor geleidelijk geïntegreerde stoffen:

  • De huidige bestaande stoffen die op de EINECS staan;
  • De 'no longer polymers' die op de markt zijn gebracht voor de inwerkingtreding van REACH ('no longer polymers' zijn stoffen die volgens de Stoffenrichtlijn (67/548/EEG) kennisgevingsplichtig zijn, maar die niet voldoen aan de definitie voor polymeren van REACH);
  • stoffen die wel in de EU (hieronder vallen ook de landen die op 1 januari 1995 of 1 mei 2004 tot de Europese Unie zijn toegetreden) zijn geproduceerd, maar die niet op de markt zijn gebracht in de 15 jaar voor de inwerkingtreding van REACH;
  • Locatiegebonden geïsoleerde tussenstoffen en getransporteerde tussenstoffen.

Wanneer moet ik mijn stof(fen) preregistreren?

Als u gebruik wil maken van de overgangstermijnen van REACH (artikel 23) had u uw stof(fen) moeten preregistreren tussen 1 juni 2008 en 1 december 2008.

Waarvoor dient de preregistratie?

Preregistratie heeft als doel om alle potentiële registranten bij elkaar te brengen om zo het verplichte gezamenlijk indienen van het registratiedossier (en het verplicht delen van informatie) te faciliteren.

Preregistratie is verplicht als u gebruik wilt kunnen maken van de overgangsregeling voor geleidelijk geïntegreerde stoffen met daarbij de uitsteltermijnen van 2010, 2013 en 2018 voor daadwerkelijke registratie.

Wat gebeurt er als een bedrijf zijn activiteiten stopt met de gepreregistreerde stof?

In de situatie dat besloten wordt de productie of import van een stof te stoppen, dan kunt u de preregistratie via REACH-IT deactiveren. U blijft dan wel lid van de betreffende SIEF vanwege de verplichting om informatie te delen. Voor meer informatie over de gevolgen in de SIEF, zie  LINK Praktische tips voor nieuwe SIEF’s en meer specifiek de LINK Richtsnoer over gezamenlijk gebruik van gegevens

Kan ik de identiteit wijzigen van een stof die ik heb gepreregistreerd?

Nee, het is niet mogelijk om na sluiting van de preregistratieperiode de identiteit van een stof in uw preregistratiedossier (uw enquiry in REACH IT) aan te passen. Als een pre-registrant de identiteit van een stof verkeerd heeft gepreregistreerd, dan is het verstandig om zo spoedig mogelijk de juiste en beter passende stofnaam in REACH-IT te plaatsen. Gebruik hiervoor het veld ‘similar substances'. De consequentie van de verkeerde vermelding is wel dat u de stof eerst volledig moet registreren voordat u deze op de markt mag brengen. Voor de registratie moet u eerst informatie opvragen bij ECHA. Voor  meer informatie over het zogenoemde inquiry proces: website van het ECHA.

Voor meer informatie zie:

Kan een preregistratie worden overdragen van de ene Enige vertegenwoordiger (Only Representative, OR) naar een andere OR?

Ja, dat is mogelijk. De nieuw aangewezen OR moet wel aantonen dat hij met instemming van de oude OR door de niet-EU fabrikant is aangewezen. Volgens artikel 5 van de Verordening over kostendeling (EG. Nr. 340/2008) moet de nieuwe OR een vergoeding aan ECHA betalen om het registratiedossier te actualiseren. De hoogte van de vergoeding is ondermeer afhankelijk van de bedrijfsgrootte van de niet-EU fabrikant.

Kan ik een verlate preregistratie doen?

Hoewel de preregistratieperiode voorbij is, kunnen fabrikanten en importeurs die na 1 december 2008 voor de eerste keer een stof vervaardigen of invoeren op de Europese markt in hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar, nog steeds gebruik maken van de overgangsperiode als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze nieuwe fabrikanten en importeurs mogen laat preregistreren, met dien verstande dat zij hun preregistratie moeten indienen

  • Uiterlijk 6 maanden nadat de vervaardiging of invoer de drempel van 1 ton heeft overschreden en
  • Ten minste 12 maanden voor de desbetreffende uiterste registratiedatum.

Een verlate preregistratie biedt bedrijven niet alleen de mogelijkheid door te gaan met het vervaardigen, invoeren en gebruiken van geleidelijk geïntegreerde stoffen tot de toepasselijke uiterste registratiedatum, maar geeft ze ook extra tijd voor het organiseren van het verzamelen, selecteren en gezamenlijke gebruiken van de beschikbare gegevens en het genereren van ontbrekende informatie die door ECHA wordt verlangd.

Een late preregistratie is - net als een preregistratie – niet verplicht. Registranten kunnen besluiten een stof te registreren voordat ze deze in een hoeveelheid van 1 ton of meer per jaar gaan vervaardigen of invoeren. Bedrijven moeten zich ervan bewust zijn dat na 1 juni 2008 het vervaardigen, in de handel brengen en het gebruiken van een stof die niet is:

  • geregistreerd,
  • gepreregistreerd of
  • verlaat gepreregistreerd is

onwettig is.

Welke stoffen zijn gepreregistreerd?

Op 7 juni 2008 heeft ECHA een tussentijdse lijst van gepreregistreerde stoffen gepubliceerd. Twee maanden vóór de deadline bevatte de lijst al bijna 40.000 gepreregistreerde stoffen.

De tussentijdse lijst was bedoeld voor downstreamgebruikers, zodat zij konden nagaan of hun belangrijke stoffen al gepreregistreerd waren. Zij konden daarmee voor belangrijke stoffen of mengsels die niet op de lijst van preregistraties stonden de toeleveranciers eraan herinneren dat zij nog tot 1 december 2008 de tijd hadden om dit te doen. Op 1 januari 2009 werd de definitieve lijst gepubliceerd conform de REACH-verordening. Op de ECHA website kunt u alle gepreregistreerde stoffen opzoeken op de pagina ‘Pre-registered substances’.

Waarom alleen die stoffen preregistreren die we ook willen registreren?

Gezien het grote aantal preregistraties in 2008 heeft ECHA de bedrijven opgeroepen nog eens goed na te denken welke gepreregistreerde stoffen men wil gaan registreren. Het preregistreren van grote aantallen stoffen geeft binnen de SIEFs problemen met de communicatie omdat dit moeilijk te managen is. ECHA heeft daarom bedrijven in dezelfde distributieketen geadviseerd om met elkaar af te stemmen en te coördineren wie welke stof of mengsel gaat preregistreren. Hierdoor werd voorkomen dat bedrijven enorme aantallen stoffen - zoals bijvoorbeeld de hele EINECS-lijst - gingen preregistreren.

Moet er nog een vooraanmelding gedaan worden voor niet-geleidelijk geïntegreerde stoffen?

Ja, bedrijven moeten volgens artikel 26 van REACH voorafgaand aan de registratie informatie inwinnen bij het ECHA in Helsinki en daarvoor gegevens over de identiteit en onderzoeksvoorstellen overleggen. Het gaat dan om gegevens over de identiteit van de stof, de identiteit van het bedrijf en informatie over onderzoek dat mogelijk noodzakelijk is. Deze informatie inwinning (Inquiry) heeft een soortgelijk doel als de pre-registratie, namelijk het in contact brengen van bedrijven om de verplichte gezamenlijke indiening van het dossier en informatiedeling te faciliteren.

Kan ik na 1 december 2008 nog preregisteren?

Ja dat kan, als u na die datum voor het eerst meer dan 1 ton/jaar van een geleidelijk geïntegreerde stof gaat vervaardigen of importeren en voldaan wordt aan de voorwaarden van artikel 28 lid 6. Het komt erop neer dat een zogenaamde late preregistratie alleen kan als aan alle onderstaande zaken wordt voldaan:

Er is sprake van een geleidelijk geïntegreerde stof die ingedeeld hoeft te worden als CMR;
De preregistratie wordt gedaan binnen zes maanden na start van de activiteiten (of overschrijding van de 1000 kg/ jaar grens) tot uiterlijk 12 maanden voor de registratiedeadline;
De vervaardiging en/of import van de stof blijft beneden de 100 ton per jaar.

Is het mogelijk om bulk preregistraties in REACH-IT in te voeren?

Ja het is mogelijk om bulk preregistraties in REACH-IT in te voeren. (Maximaal 10.000;bij hogere aantallen moet eerst met het ECHA worden overlegd.) Met deze functionaliteit is het mogelijk om tot 500-EINECS-stoffen tegelijk in REACH-IT in te voeren. Bedrijven kunnen buiten het REACH-IT-systeem een speciaal bestand opmaken in het door ECHA gespecificeerde XML-format. Meer informatie is te vinden in de Data Submission Manual 6: Submission of Bulk Pre-registrations.