Veelgestelde vragen

U bent hierHomeVeelgestelde vragen

Resultaten

Hoe kan ik mijn oude ELINCS-dossier omzetten naar een REACH registratiedossier om te kunnen voldoen aan mijn nadere REACH verplichtingen (overeenkomstig art 22) en in het bijzonder het aanpassen van de registratie bij het bereiken van de volgende tonnaged

Dat hoeft u niet te doen, dat is al gedaan. Alle bij de lidstaten ingediende dossiers van ELINCS stoffen worden onder REACH als geregistreerd beschouwd. U moet wel het aan uw kennisgeving gegeven REACH nummer opvragen bij ECHA. Dat doet u  via REACH-IT. Met dat nummer kunt u het IUCLID 5 dossier opvragen bij de Competente Autoriteit van uw lidstaat.

Het IUCLID 5 dossier kan de kennisgever opvragen bij het vroegere nationale bevoegd gezag van de Lidstaat waaraan de kennisgeving is gedaan. In Nederland was dat het RIVM. Voor vragen over specifieke genotificeerde stoffen, kan men terecht bij Bureau REACH van het RIVM.

Bureau-reach@rivm.nl

Moeten stoffen op de ELINCS-lijst ook weer worden geregistreerd?

ELINCS staat voor European List of Notified Chemical Substances. Dit is de lijst met chemische stoffen die na 18 september 1981 op de markt zijn gebracht en waarvoor in het kader van richtlijn 67/548/EEG een kennisgevingdossier is ingediend (kennisgegeven stoffen). Stoffen op deze lijst noemt men in het kader van REACH aangemelde stoffen. Deze stoffen krijgen binnen REACH de status van reeds geregistreerde stoffen. Voor deze stoffen is al een dossier beschikbaar, dat binnen REACH wordt overgenomen.Als voor deze stoffen echter een volgende tonnagegrens wordt overschreden, dan moet ook voor deze stoffen aanvullende informatie worden aangeleverd zoals bedoeld in artikel 12.

De registratiestatus van deze stoffen geldt alleen voor bedrijven die de betreffende stoffen destijds hebben kennisgegeven. Verder zullen deze bedrijven hiervoor een registratienummer moeten aanvragen.

Hoe kan ik van een ELINCS-stof de status van de REACH registratie nagaan?

De REACH registratie geldt alleen voor de kennisgever van de NONS stof. Alle andere bedrijven die de stof produceren of importeren moeten deze registreren. Dat is niet nodig als de stof valt onder de uitzonderingen. De kennisgever moet het registratienummer wel eerst via REACH-IT bij ECHA claimen om te kunnen bewijzen dat hij de stof heeft geregistreerd. Zie voor meer informatie de website van ECHA.

Kunnen bedrijven die voorheen een ELINCS-stof onder de Stoffenrichtlijn 67/548/EEG hebben genotificeerd, in REACH-IT zoeken naar informatie over een SIEF of (potentiële) registranten van dezelfde stof?

Nee. Dat is in REACH-IT niet mogelijk. Bedrijven die informatie willen over andere registranten of in contact willen komen met een SIEF, kunnen bij ECHA een verzoek om informatie (inquiry) indienen.