Veelgestelde vragen

U bent hierHomeVeelgestelde vragen

Resultaten

Voor welke stoffen is REACH van toepassing?

Behoudens enkele specifieke categorieën van stoffen vallen alle stoffen onder REACH. Het gaat hierbij niet alleen om stoffen, al dan niet verwerkt in een mengsel, maar ook om stoffen in voorwerpen.
De volgende stofgroepen en handelingen zijn geheel uitgezonderd van REACH (art 2):

 • Radioactieve stoffen
 • Stoffen die onder douanetoezicht vallen
 • Niet-geïsoleerde tussenproducten (zie het Richtsnoer voor tussenproducten)
 • Vervoer van (gevaarlijke) stoffen
 • Afvalstoffen

Daarnaast zijn de volgende stofgroepen vrijgesteld van belangrijke bepalingen (titels II, V, VI en VII) van REACH

 • Stoffen die via specifieke Europese regels al worden gereguleerd:
 • stoffen in geneesmiddelen en diergeneesmiddelen
 • stoffen in levensmiddelen (incl. additieven en aromastoffen)
 • stoffen in diervoeder (incl. toevoegmiddelen in veevoeding en diervoeding)
 • werkzaame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Voor specifieke informatie over de uitzonderingen verwijzen wij naar de artikelen 2 en 15 en bijlage IV en V van de Verordening.

Stoffen waarvan bekend is dat ze geen risico's veroorzaken (zoals glucose). Zie bijlage IV van de REACH Verordening voor de lijst met vrijgestelde stoffen.

Stoffen waarvan registratie niet nodig wordt geacht (bijvoorbeeld in de natuur voorkomende stoffen als aardgas, aardolie en steenkool); Zie bijlage V van de Verordening voor de lijst met vrijgestelde stoffen.
Bij het gebruik maken van een uitzondering is het is de verantwoordelijkheid van bedrijven om, in geval van controles, aan te tonen dat in hun specifieke situatie sprake is van een uitzondering.

Geldt REACH ook voor kunstmeststoffen?

Ja, kunstmeststoffen vallen ook onder REACH. En voor bedrijven die deze stoffen produceren, importeren, gebruiken of distribueren gelden dezelfde verplichtingen als voor andere registratieplichtige stoffen. Het kan zijn dat een fabrikant van kunstmeststoffen alleen stoffen mengt die al door de fabrikant van de afzonderlijke stoffen zijn geregistreerd voor de toepassing in kunstmest. De kunstmeststoffen hoeven dan niet meer zelf geregistreerd te worden.

Is REACH van toepassing op natuurlijke stoffen als plantextracten?

REACH is in principe ook van toepassing op natuurlijke stoffen als plantextracten. Wel zijn in bijlage IV en V van de verordening een beperkt aantal natuurlijke stoffen opgenomen waarvan bekend is dat ze geen risico's veroorzaken (zoals glucose, vetzuren). Deze stoffen zijn uitgezonderd van belangrijke bepalingen van REACH zoals de registratieplicht.
Het Richtsnoer bij Annex V geeft uitleg bij de verschillende categorieën van stoffen waarvoor de uitzondering geldt zoals bijvoorbeeld in de natuur voorkomende stoffen, indien zij niet chemisch zijn gewijzigd. Het richtsnoer bevat een groot aantal voorbeelden om de theorie begrijpelijk te maken.

Is REACH van toepassing op gemodificeerde enzymen of eiwitten m.b.v. recombinant DNA technieken?

Ja, REACH is ook van toepassing op gemodificeerde enzymen of eiwitten m.b.v. recombinant DNA technieken.

Vallen afvalstoffen onder REACH?

Nee. Afval is geen stof, mengsel of voorwerp in de context van REACH. In de Kaderrichtlijn Afvalstoffen (Richtlijn 2008/98/EG) staat omschreven wat onder een afvalstof wordt verstaan. Maar, het is wel zo dat REACH van toepassing is op de gehele levenscyclus van stoffen, inclusief het afvalstadium. Dus ook het afvalstadium dient als stap in de levenscyclus van een geregistreerde stof door de registrant te worden meegenomen bij het opstellen van een chemische veiligheidsbeoordeling. De beheersmaatregelen dienen te worden vermeld in het chemisch veiligheidsrapport.

Bedrijven die afvalstoffen verwerken zijn in het kader van REACH geen downstream gebruikers voor wat betreft de verwerking van die afvalstoffen. Deze bedrijven kunnen wel met REACH te maken krijgen. Als de verwerking van afvalstoffen resulteert in de productie van andere chemische stoffen, mengsels of voorwerpen, dan zijn de REACH-bepalingen hierop van toepassing. Als dezelfde stof wordt teruggewonnen, dan geldt voor de titels II (registratieplicht), V (downstream gebruikers) en VI (beoordeling) van REACH een vrijstelling.

Om in aanmerking te komen voor vrijstelling moet de teruggewonnen stof aan de volgende criteria voldoen:

 • Als de teruggewonnen stof dezelfde is (fysische en chemische samenstelling) als de eerder geregistreerde stof,
 • Als bij de inrichting die de terugwinning verricht een VIB aanwezig is (art. 31 en 32).

  Het bedrijf dat de terugwinning verricht, heeft dan de rol van fabrikant (art. 3, lid 9).
  Zie verder het Richtsnoer voor afval en teruggewonnen stoffen.

  Samengevat:

 • Afvalstoffen vallen niet onder REACH
 • Het afvalstadium dient te worden meegenomen in de chemische veiligheidsbeoordeling
 • Stoffen, mengsels of voorwerpen geproduceerd uit afval vallen onder de geldende bepalingen van REACH
 • Terugwinnen van geregistreerde stoffen uit afval wordt niet beschouwd als productie
 • Terugwinnen van niet-geregistreerde stoffen uit afval wordt beschouwd als productie

Vallen producten als cosmetica en speelgoed die al gereguleerd zijn via de Speelgoedrichtlijn (2009/48/EG) en de Cosmeticarichtlijn (1223/2009/EG) ook onder REACH?

De REACH-verordening is ook van toepassing op stoffen in cosmetica voor zover stoffen worden gebruikt en in de handel gebracht als cosmetische ingrediënten en onder de werkingssfeer van deze verordening vallen. Wat speelgoed betreft treft u meer informatie aan onder levernacier van voorwerpen. .

Ben ik verplicht een REACH-verklaring of REACH-certificaat aan een afnemer te verstrekken?

Vanuit de REACH-verordening bestaat het begrip 'REACH-verklaring', 'REACH-certificaat' of 'REACH statement' niet. Er bestaat geen wettelijke verplichting voor een REACH-verklaring. Het is een begrip uit de toeleveringsketen waarvan gebruik wordt gemaakt om te laten zien dat men zich bewust is van REACH en dat men op papier aan andere partijen wil aangeven dat men aan de verplichtingen uit de REACH-verordening voldoet. 

Vanuit REACH wordt dus ook niets aangegeven over wie een dergelijke verklaring mag ondertekenen. Door de overheid opgestelde standaard modellen hiervoor zijn er niet. In een aantal gevallen hebben brancheverenigingen voorbeelden beschikbaar, maar ook een korte zoektocht op internet (bijv. op "REACH-verklaring") kan inzicht geven hoe andere bedrijven hun verklaringen opstellen.  Omdat een REACH-verklaring in de toeleveringsketen mogelijk kan worden gebruikt om aansprakelijkheid af te wentelen, kan het verstandig zijn de verklaring die u op heeft gesteld door een jurist te laten toetsen.