Veelgestelde vragen

U bent hierHomeVeelgestelde vragen

Resultaten

Wat is een toll manufacturer en welke rol heeft een toll manufacturer binnen REACH?

Een toll manufacturer stelt tegen betaling zijn installatie beschikbaar voor de productie van een stof. Vaak gaat het om een tussenstap in een productieproces waarbij een kostbare technische installatie nodig is (destillatie, centrifuge etc.). Daarbij zijn twee situaties te onderscheiden:

1. De productie van de stof als eindproduct
2. De productie van een of meer tussenstoffen in een meertrapsproces naar de productie van de stof als eindproduct (productie van een tussenstof).

In het eerste geval is de toll manufacturer de fabrikant van de stof zoals die in de handel wordt gebracht en is de registratieplicht op grond van artikel 6 van toepassing. In de tweede situatie is de toll manufacturer de fabrikant van een vervoerde geïsoleerde tussenstof en is de registratieplicht met beperkte informatievereisten op grond van de artikelen 17 of 18 van toepassing. Volgens REACH heeft de toll manufacturer in beide gevallen de rol van fabrikant en moet hij de stoffen die hij produceert registreren.

Een voorbeeld:

Bedrijf X verhuurt zijn inrichting aan bedrijf Y. Bedrijf Y gebruikt de inrichting om een stof te vervaardigen. Bedrijf X is geen toll manufacturer, mits bedrijf Y voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

(a) bedrijf Y is een rechtspersoon
(b) bedrijf Y beschikt over een milieuvergunning

In deze situatie is bedrijf Y gerechtigd onder eigen verantwoordelijkheid gebruik te maken van de gehuurde installatie en is bedrijf Y degene die de stof vervaardigt en dus degene die  registratieplichtig is.

In de praktijk zal voorkomen dat bedrijf X wel beschikt over de milieuvergunning en bedrijf Y niet. Formeel is in dat laatste geval alleen bedrijf X vergund voor de productie van de activiteiten en blijft X als toll manufacturer registratieplichtig.

Wat wordt verstaan onder stoffen, mengsels en voorwerpen?

Een stof is een chemisch element en de verbindingen ervan, zoals zij voorkomen in natuurlijke toestand of bij de vervaardiging ontstaan, met inbegrip van alle additieven die nodig zijn voor het behoud van de stabiliteit ervan en alle onzuiverheden ten gevolge van het toege­paste procedé, maar met uitzondering van elk oplosmiddel dat kan worden afgescheiden zonder dat de stabiliteit van de stof wordt aangetast of de samenstelling ervan wordt gewijzigd.

Een mengsel is een mengsel of oplossing die bestaat uit twee of meer stoffen. Een voorbeeld hiervan is een verf.

Een voorwerp is een object waaraan tijdens de productie een speciale vorm, oppervlak of patroon wordt gegeven waardoor zijn functie in hogere mate wordt bepaald dan door de chemische samenstelling. Kleding, meubels, elektrische apparaten, textiel en papier zijn voorbeelden van voorwerpen onder REACH. Zie verder de vragen en antwoorden rondom voorwerpen binnen REACH.

Wat is een producent binnen REACH?

Een producent is een in de Europese gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de gemeenschap een voorwerp vervaardigt. Binnen REACH is de term fabrikant gekoppeld aan de productie van stoffen en de term producent gekoppeld aan de productie van voorwerpen. Met de Navigator op de website van ECHA kan een bedrijf precies achterhalen welke rol(len) zij vervult binnen REACH. Er is ook een speciale pagina voor producenten van voorwerpen op deze website met meer informatie over hun rol en verplichtingen. Er zijn tevens specifieke vragen en antwoorden ten aanzien van stoffen in voorwerpen.

Wat is een downstreamgebruiker binnen REACH?

Een downstreamgebruiker is elke in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet zijnde een fabrikant of importeur, die een stof, hetzij als zodanig, hetzij in een mengsel, gebruikt bij zijn industriële activiteiten of beroepsactiviteiten.
Het gaat dus om alle bedrijven en personen die beroepsmatig chemicaliën gebruiken, ongeacht de hoeveelheid en ongeacht of het gaat om gevaarlijke chemicaliën of niet. Dat betekent dat iedereen die beroepsmatig bijvoorbeeld een reinigingsmiddel, verf of olie, gebruikt een downstream gebruiker is.

Binnen REACH worden formuleerders (bedrijven die mengsel maken) en producenten van voorwerpen ook als Downstreamgebruikers gezien

Met de Navigator op de website van ECHA kan een bedrijf precies achterhalen welke rol(len) zij vervult binnen REACH. Er is ook een speciale pagina voor Downstream gebruikers op deze website met meer informatie over hun rol en verplichtingen. 

Wat is geïdentificeerd gebruik?

Geïdentificeerd gebruik is het gebruik van een stof of een mengsel, zoals dat door een bedrijf in de toeleveringsketen wordt gebruikt. Hieronder valt ook zijn eigen gebruik, of het gebruik waarvan hij door een directe downstreamgebruiker schriftelijk op de hoogte is gesteld (zie vragen over communicatie in de keten).

Van geïdentificeerd gebruik van een stof is sprake als de gegevens over het gebruik van de stof bij de registratie van de stof zijn opgenomen in het technisch dossier, dat men verplicht is om in te dienen. Als een fabrikant of importeur een bepaald gebruik als geïdentificeerd beschouwt, dan is het specifieke gebruik van de stof in het registratiedossier meegenomen. Als het om een gevaarlijke stof gaat moet de registrant in het registratiedossier de blootstelling (aan zowel de mens als het milieu) beoordelen die het gevolg zijn van de geïdentificeerde gebruiken. Het dossier bevat dan ook aanbevelingen voor risico beperkende maatregelen die de downstreamgebruikers moeten treffen. Dit zal via de veiligheidsinformatiebladen gecommuniceerd moeten worden.

Wat is een fabrikant binnen REACH?

Een fabrikant is een in de Europese gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de gemeenschap een stof vervaardigt. Bedrijven die mengsels maken (formuleerders) zijn geen fabrikant maar downstream gebruiker. REACH noemt een bedrijf dat voorwerpen produceert een producent. Met de Navigator op de website van ECHA kan een bedrijf precies achterhalen welke rol(len) zij vervult binnen REACH.

Wat is een importeur binnen REACH?

Volgens artikelen 3.10 en 3.11 van REACH is een importeur een in de Europese Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het binnen het douanegebied van de Gemeenschap brengen (invoeren) van stoffen, mengsel of voorwerpen. Een bedrijf dat stoffen, mengsels of voorwerpen van de ene lidstaat naar een andere lidstaat brengt, heeft binnen REACH geen rol als importeur maar van leverancier (downstream gebruiker of distributeur). Ook import vanuit de EER landen Noorwegen, Liechtenstein en IJsland wordt onder REACH niet als import gezien (deze landen hebben REACH zelf geïmplementeerd).

REACH heeft dus een eigen definitie van importeur en haakt niet aan bij andere (internationale) wetgeving.

Bedrijven die zelf verantwoordelijk zijn voor het binnen het douanegebied van de EU brengen van stoffen, mengsels of voorwerpen van buiten de EU, worden als importeur gezien. In geval van stoffen en mengsels kan er op grond van de REACH onder andere sprake zijn van;

  • een registratieplicht,
  • een autorisatieplicht of
  • restricties als stoffen op de Kandidaatslijst staan.

Daar waar de verantwoordelijkheid niet helemaal duidelijk is, zullen bedrijven in de betreffende keten zelf de situatie moeten beoordelen en waar nodig zaken onderling vastleggen,

Met de Navigator op de website van ECHA kan een bedrijf precies achterhalen welke rol(len) zij vervult binnen REACH.