Veelgestelde vragen

U bent hierHomeVeelgestelde vragen

Resultaten

Welke verplichtingen heb ik onder REACH

De REACH verordening geldt voor elk bedrijf dat in de Europese Gemeenschap chemische stoffen, mengsels en/of voorwerpen produceert, importeert, levert of gebruikt. Afhankelijk van de situatie kunt u één of meer in REACH gedefinieerde rollen hebben met de daaraan gekoppelde verplichtingen.
De rollen onder REACH zoals fabrikant, importeur, producent en downstream gebruiker (afnemer) komen niet altijd overeen met de betekenis die u hierbij gewend bent. Om te beoordelen aan welke verplichtingen voldaan moet worden, moet u uitgaan van de definities zoals opgenomen in Artikel 3 van de REACH verordening. U kunt met de Navigator uw rol bepalen.

Kijk ook op deze website om uw verplichtingen vast te stellen

Als mijn product een CE markering heeft en voldoet aan de RoHS-richtlijn, heb ik dan nog verplichtingen onder REACH?

Ja, meestal wel. De RoHS-richtlijn verbiedt de toepassing van bepaalde concentraties chemische stoffen (bijvoorbeeld cadmium, kwik, lood) in elektrische en elektronische apparaten. Bijlage XVII van REACH staan nog andere stoffen vermeld waarvoor een beperking op het gebruik daarvan geldt. Daarnaast kent REACH ook verplichtingen op grond van de kandidaatlijst met zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) Deze verplichtingen gelden ook voor voorwerpen zoals elektrische en elektronische apparaten. Zie voor meer informatie onze website onder Verplichtingen voor bedrijven en de factsheet over ‘Stoffen in voorwerpen'.

Moeten ompakkers (dat zijn bedrijven die stoffen of mengsels overbrengen van bijvoorbeeld een grootverpakking naar kleinverpakking) ook indelen en etiketteren?

Ompakkers zijn downstream gebruikers als ze de omgepakte stoffen of mengsels in de handel brengen. Voor de ompakkers is in het kader van de indelings-, etiketterings- en verpakkingsverplichting artikel 4, lid 6 van de CLP-verordening van belang. Zij kunnen de indeling van een stof of mengsel gebruiken zoals die door een actor in de toeleveringsketen is bepaald. Voorwaarde is wel dat de samenstelling van de stof of het mengsel niet wordt gewijzigd. Bij de vraag onder welke subcategorie van downstream gebruikers ompakkers vallen, is het van belang of de omgepakte stoffen of mengsels wel of niet in de handel worden gebracht. Ervan uitgaande dat ompakkers de omgepakte stoffen of mengsels in de handel brengen, vallen ompakkers onder de subcategorie van formuleerders.

Onder ‘in de handel brengen’ wordt verstaan: het aan een derde leveren of beschikbaar stellen tegen betaling of om niet. Ook invoer wordt beschouwd als in de handel brengen.

Moet ik een stof of mengsel eerst beoordelen voordat ik het etiket aanpas?

Ja.  Behalve de eisen die aan de etikettering van gevaarlijke stoffen en mengsels worden gesteld, gelden er ook criteria om stoffen en mengsels in te delen. Deze criteria staan in bijlage I van de CLP- verordening. Als u een fabrikant of importeur bent, moet u de stoffen of mengsels opnieuw beoordelen. Deze verplichting geldt ook voor sommige downstreamgebruikers (formuleerders) en in sommige gevallen voor de fabrikanten van voorwerpen).

Wat betekenen de veranderingen voor de praktijk?

Door CLP verandert de indeling en etikettering van chemische stoffen en mengsels. Er zijn andere grondslagen voor indeling (classificatie) en er wordt gebruik gemaakt van nieuwe pictogrammen en signaalwoorden op het etiket (zoals ‘gevaar' of ‘waarschuwing'). Ook moeten leveranciers van stoffen en mengsels nagaan hoe de indeling verandert van de producten die zij op de Nederlandse markt brengen en wat de consequenties daarvan zijn voor de etikettering van hun producten. Verder wordt in de toekomst de regelgeving die gebruik maakt van de indeling van stoffen en mengsels (‘downstream legislation') aangepast. Dit kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de opslageisen voor chemische stoffen en mengsels.Lees de Doelgroepgerichte informatiebladen over de consequenties voor uw eigen praktijk.beschikbaar.

Wat gebeurt er met de bestaande indeling en etikettering van stoffen?

Bijlage I van de Stoffenrichtlijn is vanaf 20 januari 2009 vervallen en de inhoud van de bijlage is opgenomen in bijlage VI van CLP-verordening. Daarbij zijn de indeling en etikettering van stoffen aangepast aan de criteria van het CLP systeem. Bijlage VII van CLP bevat een conversie tabel voor het omzetten van de oude indeling op basis van de Stoffenrichtlijn naar de indeling op basis van CLP. De tabel met de overgangsperiode geeft een schematisch overzicht van de gefaseerde invoering van de nieuwe CLP

Wat gebeurt er met de bestaande richtlijnen voor indeling en etikettering van chemische stoffen en mengsels?

De richtlijnen voor het indelen van stoffen (Stoffenrichtlijn 67/548/EEG) en mengsels (Preparatenrichtlijn 1999/45/EG) vervallen na de overgangsfase. De tabel met de overgangsperiode geeft een schematisch overzicht van de gefaseerde invoering van de nieuwe CLP verordening.

Waar kan ik actuele informatie vinden over de invoering van CLP en eventuele overgangstermijnen in landen buiten de Europese gemeenschap?

Voor informatie over de invoering van het CLP buiten de Europese gemeenschap gaat u naar de website van de Verenigde Naties. Zie bijvoorbeeld de pagina's onder CLP implementation.

Wat verandert er op hoofdlijnen door CLP?

Door CLP verandert de indeling van chemische stoffen en mengsels. Het gaat om de indeling in gevarenklassen, de (grenzen van) categorieën en de criteria voor de indeling. Daarnaast komen er nieuwe pictogrammen en signaalwoorden op het etiket van chemische stoffen en mengsels. In de  algemene voorlichtingsfolder  kunt u hierover meer informatie vinden.

Is het toegestaan na de overgangsperiode (1 december 2012 voor stoffen en 1 juni 2015 voor mengsels) binnen een bedrijf nog chemicaliën te hebben met het oude etiket erop?

De CLP stelt regels voor het in de handel brengen van stoffen en mengsels door fabrikanten, importeurs en downstream gebruikers. CLP bevat voor een professionele of industriële eindgebruiker geen verplichting om een bestaande werkvoorraad in te delen en te etiketteren. Verplichtingen over het etiketteren van chemicaliën binnen een bedrijf volgen uit andere regelgeving. Mogelijk zijn er vanuit deze andere wet/regelgeving wel verplichtingen over het opnieuw indelen en aanpassen van etiketten na de overgangsperiode - bijvoorbeeld in de Arbo wet- en regelgeving. Zie het Arboportaal voor informatie over de Arbo wet- en regelgeving. Na de overgangsperiode is het niet meer toegestaan om stoffen of mengsels in de handel te brengen met het oude etiket; voor stoffen was  dat 1 december 2012 en voor mengsels is dat 1 juni 2017

Welke informatiebronnen kan ik raadplegen voor informatie over de importeisen van landen die CLP nog niet hebben ingevoerd?

De website van de Verenigde Naties bevat informatie over de invoering van CLP in verschillende landen. Als een land niet op de website staat, dan is de informatie niet bekend of heeft het land er voor gekozen CLP voorlopig nog niet in te voeren.

De volgende informatiebronnen kunnen u mogelijk verder helpen.

  • De website van Rijksdienst voor ondernemend Nederland bevat informatie over verschillende landen. Via de website kunt u ook de databank raadplegen van de Kamer van Koophandel in Hamburg. Die geeft mogelijk informatie over de eisen die gelden voor de invoer in die landen.
  • Via de website van het CBI van het ministerie van Buitenlandse zaken komt u ook bij een platform waar u mogelijk informatie kunt vinden.
  • De website van de OECD met CLP informatie van verschillende landen.

Is er in Nederland ook een "poison center" of "antigifcentrum", waar we onze producten moeten aanmelden?

Ja, in Nederland is dat het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Volgens artikel 45 van de CLP-verordening moet elke Europese lidstaat een instantie aanwijzen waar bedrijven informatie over gevaarlijke mengsels kunnen melden. Bedrijven die gevaarlijke mengsels in Nederland op de markt brengen zijn wettelijk verplicht om informatie over deze producten bij het NVIC aan te leveren. Dit is in Nederland geregeld in de ‘Warenwetregeling elektronische productnotificatie' (Staatscourant Nr. 15507 van 15 oktober 2009). Zie voor meer informatie over productnotificatie deze pagina.