Veelgestelde vragen

U bent hierHomeVeelgestelde vragen

Resultaten

Voor welke stoffen is REACH van toepassing?

Behoudens enkele specifieke categorieën van stoffen vallen alle stoffen onder REACH. Het gaat hierbij niet alleen om stoffen, al dan niet verwerkt in een mengsel, maar ook om stoffen in voorwerpen.
De volgende stofgroepen en handelingen zijn geheel uitgezonderd van REACH (art 2):

 • Radioactieve stoffen
 • Stoffen die onder douanetoezicht vallen
 • Niet-geïsoleerde tussenproducten (zie het Richtsnoer voor tussenproducten)
 • Vervoer van (gevaarlijke) stoffen
 • Afvalstoffen

Daarnaast zijn de volgende stofgroepen vrijgesteld van belangrijke bepalingen (titels II, V, VI en VII) van REACH

 • Stoffen die via specifieke Europese regels al worden gereguleerd:
 • stoffen in geneesmiddelen en diergeneesmiddelen
 • stoffen in levensmiddelen (incl. additieven en aromastoffen)
 • stoffen in diervoeder (incl. toevoegmiddelen in veevoeding en diervoeding)
 • werkzaame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Voor specifieke informatie over de uitzonderingen verwijzen wij naar de artikelen 2 en 15 en bijlage IV en V van de Verordening.

Stoffen waarvan bekend is dat ze geen risico's veroorzaken (zoals glucose). Zie bijlage IV van de REACH Verordening voor de lijst met vrijgestelde stoffen.

Stoffen waarvan registratie niet nodig wordt geacht (bijvoorbeeld in de natuur voorkomende stoffen als aardgas, aardolie en steenkool); Zie bijlage V van de Verordening voor de lijst met vrijgestelde stoffen.
Bij het gebruik maken van een uitzondering is het is de verantwoordelijkheid van bedrijven om, in geval van controles, aan te tonen dat in hun specifieke situatie sprake is van een uitzondering.

Geldt REACH ook voor kunstmeststoffen?

Ja, kunstmeststoffen vallen ook onder REACH. En voor bedrijven die deze stoffen produceren, importeren, gebruiken of distribueren gelden dezelfde verplichtingen als voor andere registratieplichtige stoffen. Het kan zijn dat een fabrikant van kunstmeststoffen alleen stoffen mengt die al door de fabrikant van de afzonderlijke stoffen zijn geregistreerd voor de toepassing in kunstmest. De kunstmeststoffen hoeven dan niet meer zelf geregistreerd te worden.

Wat is een toll manufacturer en welke rol heeft een toll manufacturer binnen REACH?

Een toll manufacturer stelt tegen betaling zijn installatie beschikbaar voor de productie van een stof. Vaak gaat het om een tussenstap in een productieproces waarbij een kostbare technische installatie nodig is (destillatie, centrifuge etc.). Daarbij zijn twee situaties te onderscheiden:

1. De productie van de stof als eindproduct
2. De productie van een of meer tussenstoffen in een meertrapsproces naar de productie van de stof als eindproduct (productie van een tussenstof).

In het eerste geval is de toll manufacturer de fabrikant van de stof zoals die in de handel wordt gebracht en is de registratieplicht op grond van artikel 6 van toepassing. In de tweede situatie is de toll manufacturer de fabrikant van een vervoerde geïsoleerde tussenstof en is de registratieplicht met beperkte informatievereisten op grond van de artikelen 17 of 18 van toepassing. Volgens REACH heeft de toll manufacturer in beide gevallen de rol van fabrikant en moet hij de stoffen die hij produceert registreren.

Een voorbeeld:

Bedrijf X verhuurt zijn inrichting aan bedrijf Y. Bedrijf Y gebruikt de inrichting om een stof te vervaardigen. Bedrijf X is geen toll manufacturer, mits bedrijf Y voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

(a) bedrijf Y is een rechtspersoon
(b) bedrijf Y beschikt over een milieuvergunning

In deze situatie is bedrijf Y gerechtigd onder eigen verantwoordelijkheid gebruik te maken van de gehuurde installatie en is bedrijf Y degene die de stof vervaardigt en dus degene die  registratieplichtig is.

In de praktijk zal voorkomen dat bedrijf X wel beschikt over de milieuvergunning en bedrijf Y niet. Formeel is in dat laatste geval alleen bedrijf X vergund voor de productie van de activiteiten en blijft X als toll manufacturer registratieplichtig.

Hoe weet ik als importeur of alle gebruiken die in de registratie meegenomen moeten worden ook aan mij bekend zijn gemaakt?

Een importeur (van stoffen of mengsels) moet zelf bepalen of alle stoffen die hij invoert onder de REACH registratieplicht vallen en welke gebruiken meegenomen moeten worden in de registratie. In veel gevallen zullen importeurs producten voor een bepaald doel in de markt zetten. Hiervoor is afstemming met de afnemers nodig.

Waar kan ik de eisen vinden die een Europese lidstaat, buiten Nederland, stelt aan het etiket voor een verpakking voor uw product?

Op de website van ECHA staat een overzicht van de contactgegevens van alle nationale helpdesks voor REACH en CLP. Deze instanties vormen voor in de EU/EER gevestigde bedrijven het eerste aanspreekpunt en kunnen een antwoord op deze vraag geven

Welke verplichtingen heb ik onder REACH

De REACH verordening geldt voor elk bedrijf dat in de Europese Gemeenschap chemische stoffen, mengsels en/of voorwerpen produceert, importeert, levert of gebruikt. Afhankelijk van de situatie kunt u één of meer in REACH gedefinieerde rollen hebben met de daaraan gekoppelde verplichtingen.
De rollen onder REACH zoals fabrikant, importeur, producent en downstream gebruiker (afnemer) komen niet altijd overeen met de betekenis die u hierbij gewend bent. Om te beoordelen aan welke verplichtingen voldaan moet worden, moet u uitgaan van de definities zoals opgenomen in Artikel 3 van de REACH verordening. U kunt met de Navigator uw rol bepalen.

Kijk ook op deze website om uw verplichtingen vast te stellen

Als mijn product een CE markering heeft en voldoet aan de RoHS-richtlijn, heb ik dan nog verplichtingen onder REACH?

Ja, meestal wel. De RoHS-richtlijn verbiedt de toepassing van bepaalde concentraties chemische stoffen (bijvoorbeeld cadmium, kwik, lood) in elektrische en elektronische apparaten. Bijlage XVII van REACH staan nog andere stoffen vermeld waarvoor een beperking op het gebruik daarvan geldt. Daarnaast kent REACH ook verplichtingen op grond van de kandidaatlijst met zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) Deze verplichtingen gelden ook voor voorwerpen zoals elektrische en elektronische apparaten. Zie voor meer informatie onze website onder Verplichtingen voor bedrijven en de factsheet over ‘Stoffen in voorwerpen'.

Wat wordt verstaan onder stoffen, mengsels en voorwerpen?

Een stof is een chemisch element en de verbindingen ervan, zoals zij voorkomen in natuurlijke toestand of bij de vervaardiging ontstaan, met inbegrip van alle additieven die nodig zijn voor het behoud van de stabiliteit ervan en alle onzuiverheden ten gevolge van het toege­paste procedé, maar met uitzondering van elk oplosmiddel dat kan worden afgescheiden zonder dat de stabiliteit van de stof wordt aangetast of de samenstelling ervan wordt gewijzigd.

Een mengsel is een mengsel of oplossing die bestaat uit twee of meer stoffen. Een voorbeeld hiervan is een verf.

Een voorwerp is een object waaraan tijdens de productie een speciale vorm, oppervlak of patroon wordt gegeven waardoor zijn functie in hogere mate wordt bepaald dan door de chemische samenstelling. Kleding, meubels, elektrische apparaten, textiel en papier zijn voorbeelden van voorwerpen onder REACH. Zie verder de vragen en antwoorden rondom voorwerpen binnen REACH.

Wat is een producent binnen REACH?

Een producent is een in de Europese gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de gemeenschap een voorwerp vervaardigt. Binnen REACH is de term fabrikant gekoppeld aan de productie van stoffen en de term producent gekoppeld aan de productie van voorwerpen. Met de Navigator op de website van ECHA kan een bedrijf precies achterhalen welke rol(len) zij vervult binnen REACH. Er is ook een speciale pagina voor producenten van voorwerpen op deze website met meer informatie over hun rol en verplichtingen. Er zijn tevens specifieke vragen en antwoorden ten aanzien van stoffen in voorwerpen.

Wat is een downstreamgebruiker binnen REACH?

Een downstreamgebruiker is elke in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet zijnde een fabrikant of importeur, die een stof, hetzij als zodanig, hetzij in een mengsel, gebruikt bij zijn industriële activiteiten of beroepsactiviteiten.
Het gaat dus om alle bedrijven en personen die beroepsmatig chemicaliën gebruiken, ongeacht de hoeveelheid en ongeacht of het gaat om gevaarlijke chemicaliën of niet. Dat betekent dat iedereen die beroepsmatig bijvoorbeeld een reinigingsmiddel, verf of olie, gebruikt een downstream gebruiker is.

Binnen REACH worden formuleerders (bedrijven die mengsel maken) en producenten van voorwerpen ook als Downstreamgebruikers gezien

Met de Navigator op de website van ECHA kan een bedrijf precies achterhalen welke rol(len) zij vervult binnen REACH. Er is ook een speciale pagina voor Downstream gebruikers op deze website met meer informatie over hun rol en verplichtingen. 

Is REACH van toepassing op natuurlijke stoffen als plantextracten?

REACH is in principe ook van toepassing op natuurlijke stoffen als plantextracten. Wel zijn in bijlage IV en V van de verordening een beperkt aantal natuurlijke stoffen opgenomen waarvan bekend is dat ze geen risico's veroorzaken (zoals glucose, vetzuren). Deze stoffen zijn uitgezonderd van belangrijke bepalingen van REACH zoals de registratieplicht.
Het Richtsnoer bij Annex V geeft uitleg bij de verschillende categorieën van stoffen waarvoor de uitzondering geldt zoals bijvoorbeeld in de natuur voorkomende stoffen, indien zij niet chemisch zijn gewijzigd. Het richtsnoer bevat een groot aantal voorbeelden om de theorie begrijpelijk te maken.

Is REACH van toepassing op gemodificeerde enzymen of eiwitten m.b.v. recombinant DNA technieken?

Ja, REACH is ook van toepassing op gemodificeerde enzymen of eiwitten m.b.v. recombinant DNA technieken.

Vallen afvalstoffen onder REACH?

Nee. Afval is geen stof, mengsel of voorwerp in de context van REACH. In de Kaderrichtlijn Afvalstoffen (Richtlijn 2008/98/EG) staat omschreven wat onder een afvalstof wordt verstaan. Maar, het is wel zo dat REACH van toepassing is op de gehele levenscyclus van stoffen, inclusief het afvalstadium. Dus ook het afvalstadium dient als stap in de levenscyclus van een geregistreerde stof door de registrant te worden meegenomen bij het opstellen van een chemische veiligheidsbeoordeling. De beheersmaatregelen dienen te worden vermeld in het chemisch veiligheidsrapport.

Bedrijven die afvalstoffen verwerken zijn in het kader van REACH geen downstream gebruikers voor wat betreft de verwerking van die afvalstoffen. Deze bedrijven kunnen wel met REACH te maken krijgen. Als de verwerking van afvalstoffen resulteert in de productie van andere chemische stoffen, mengsels of voorwerpen, dan zijn de REACH-bepalingen hierop van toepassing. Als dezelfde stof wordt teruggewonnen, dan geldt voor de titels II (registratieplicht), V (downstream gebruikers) en VI (beoordeling) van REACH een vrijstelling.

Om in aanmerking te komen voor vrijstelling moet de teruggewonnen stof aan de volgende criteria voldoen:

 • Als de teruggewonnen stof dezelfde is (fysische en chemische samenstelling) als de eerder geregistreerde stof,
 • Als bij de inrichting die de terugwinning verricht een VIB aanwezig is (art. 31 en 32).

  Het bedrijf dat de terugwinning verricht, heeft dan de rol van fabrikant (art. 3, lid 9).
  Zie verder het Richtsnoer voor afval en teruggewonnen stoffen.

  Samengevat:

 • Afvalstoffen vallen niet onder REACH
 • Het afvalstadium dient te worden meegenomen in de chemische veiligheidsbeoordeling
 • Stoffen, mengsels of voorwerpen geproduceerd uit afval vallen onder de geldende bepalingen van REACH
 • Terugwinnen van geregistreerde stoffen uit afval wordt niet beschouwd als productie
 • Terugwinnen van niet-geregistreerde stoffen uit afval wordt beschouwd als productie

Moeten ompakkers (dat zijn bedrijven die stoffen of mengsels overbrengen van bijvoorbeeld een grootverpakking naar kleinverpakking) ook indelen en etiketteren?

Ompakkers zijn downstream gebruikers als ze de omgepakte stoffen of mengsels in de handel brengen. Voor de ompakkers is in het kader van de indelings-, etiketterings- en verpakkingsverplichting artikel 4, lid 6 van de CLP-verordening van belang. Zij kunnen de indeling van een stof of mengsel gebruiken zoals die door een actor in de toeleveringsketen is bepaald. Voorwaarde is wel dat de samenstelling van de stof of het mengsel niet wordt gewijzigd. Bij de vraag onder welke subcategorie van downstream gebruikers ompakkers vallen, is het van belang of de omgepakte stoffen of mengsels wel of niet in de handel worden gebracht. Ervan uitgaande dat ompakkers de omgepakte stoffen of mengsels in de handel brengen, vallen ompakkers onder de subcategorie van formuleerders.

Onder ‘in de handel brengen’ wordt verstaan: het aan een derde leveren of beschikbaar stellen tegen betaling of om niet. Ook invoer wordt beschouwd als in de handel brengen.

Moet ik een stof of mengsel eerst beoordelen voordat ik het etiket aanpas?

Ja.  Behalve de eisen die aan de etikettering van gevaarlijke stoffen en mengsels worden gesteld, gelden er ook criteria om stoffen en mengsels in te delen. Deze criteria staan in bijlage I van de CLP- verordening. Als u een fabrikant of importeur bent, moet u de stoffen of mengsels opnieuw beoordelen. Deze verplichting geldt ook voor sommige downstreamgebruikers (formuleerders) en in sommige gevallen voor de fabrikanten van voorwerpen).

Wat betekenen de veranderingen voor de praktijk?

Door CLP verandert de indeling en etikettering van chemische stoffen en mengsels. Er zijn andere grondslagen voor indeling (classificatie) en er wordt gebruik gemaakt van nieuwe pictogrammen en signaalwoorden op het etiket (zoals ‘gevaar' of ‘waarschuwing'). Ook moeten leveranciers van stoffen en mengsels nagaan hoe de indeling verandert van de producten die zij op de Nederlandse markt brengen en wat de consequenties daarvan zijn voor de etikettering van hun producten. Verder wordt in de toekomst de regelgeving die gebruik maakt van de indeling van stoffen en mengsels (‘downstream legislation') aangepast. Dit kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de opslageisen voor chemische stoffen en mengsels.Lees de Doelgroepgerichte informatiebladen over de consequenties voor uw eigen praktijk.beschikbaar.

Wat gebeurt er met de bestaande indeling en etikettering van stoffen?

Bijlage I van de Stoffenrichtlijn is vanaf 20 januari 2009 vervallen en de inhoud van de bijlage is opgenomen in bijlage VI van CLP-verordening. Daarbij zijn de indeling en etikettering van stoffen aangepast aan de criteria van het CLP systeem. Bijlage VII van CLP bevat een conversie tabel voor het omzetten van de oude indeling op basis van de Stoffenrichtlijn naar de indeling op basis van CLP. De tabel met de overgangsperiode geeft een schematisch overzicht van de gefaseerde invoering van de nieuwe CLP

Wat gebeurt er met de bestaande richtlijnen voor indeling en etikettering van chemische stoffen en mengsels?

De richtlijnen voor het indelen van stoffen (Stoffenrichtlijn 67/548/EEG) en mengsels (Preparatenrichtlijn 1999/45/EG) vervallen na de overgangsfase. De tabel met de overgangsperiode geeft een schematisch overzicht van de gefaseerde invoering van de nieuwe CLP verordening.

Waar kan ik actuele informatie vinden over de invoering van CLP en eventuele overgangstermijnen in landen buiten de Europese gemeenschap?

Voor informatie over de invoering van het CLP buiten de Europese gemeenschap gaat u naar de website van de Verenigde Naties. Zie bijvoorbeeld de pagina's onder CLP implementation.

Wat verandert er op hoofdlijnen door CLP?

Door CLP verandert de indeling van chemische stoffen en mengsels. Het gaat om de indeling in gevarenklassen, de (grenzen van) categorieën en de criteria voor de indeling. Daarnaast komen er nieuwe pictogrammen en signaalwoorden op het etiket van chemische stoffen en mengsels. In de  algemene voorlichtingsfolder  kunt u hierover meer informatie vinden.

Is het toegestaan na de overgangsperiode (1 december 2012 voor stoffen en 1 juni 2015 voor mengsels) binnen een bedrijf nog chemicaliën te hebben met het oude etiket erop?

De CLP stelt regels voor het in de handel brengen van stoffen en mengsels door fabrikanten, importeurs en downstream gebruikers. CLP bevat voor een professionele of industriële eindgebruiker geen verplichting om een bestaande werkvoorraad in te delen en te etiketteren. Verplichtingen over het etiketteren van chemicaliën binnen een bedrijf volgen uit andere regelgeving. Mogelijk zijn er vanuit deze andere wet/regelgeving wel verplichtingen over het opnieuw indelen en aanpassen van etiketten na de overgangsperiode - bijvoorbeeld in de Arbo wet- en regelgeving. Zie het Arboportaal voor informatie over de Arbo wet- en regelgeving. Na de overgangsperiode is het niet meer toegestaan om stoffen of mengsels in de handel te brengen met het oude etiket; voor stoffen was  dat 1 december 2012 en voor mengsels is dat 1 juni 2017

Wat is geïdentificeerd gebruik?

Geïdentificeerd gebruik is het gebruik van een stof of een mengsel, zoals dat door een bedrijf in de toeleveringsketen wordt gebruikt. Hieronder valt ook zijn eigen gebruik, of het gebruik waarvan hij door een directe downstreamgebruiker schriftelijk op de hoogte is gesteld (zie vragen over communicatie in de keten).

Van geïdentificeerd gebruik van een stof is sprake als de gegevens over het gebruik van de stof bij de registratie van de stof zijn opgenomen in het technisch dossier, dat men verplicht is om in te dienen. Als een fabrikant of importeur een bepaald gebruik als geïdentificeerd beschouwt, dan is het specifieke gebruik van de stof in het registratiedossier meegenomen. Als het om een gevaarlijke stof gaat moet de registrant in het registratiedossier de blootstelling (aan zowel de mens als het milieu) beoordelen die het gevolg zijn van de geïdentificeerde gebruiken. Het dossier bevat dan ook aanbevelingen voor risico beperkende maatregelen die de downstreamgebruikers moeten treffen. Dit zal via de veiligheidsinformatiebladen gecommuniceerd moeten worden.

Is er een standaard formulier beschikbaar waarmee ik kan aangeven dat mijn bedrijf voldoet aan de REACH wetgeving?

Neen, hiervoor is geen standaard formulier beschikbaar. REACH bevat ook geen bepalingen over de goed- of afkeuring van bijvoorbeeld een registratiedossier.

Vallen producten als cosmetica en speelgoed die al gereguleerd zijn via de Speelgoedrichtlijn (2009/48/EG) en de Cosmeticarichtlijn (1223/2009/EG) ook onder REACH?

De REACH-verordening is ook van toepassing op stoffen in cosmetica voor zover stoffen worden gebruikt en in de handel gebracht als cosmetische ingrediënten en onder de werkingssfeer van deze verordening vallen. Wat speelgoed betreft treft u meer informatie aan onder levernacier van voorwerpen. .

Waar kan ik de eisen vinden die een Europese lidstaat, buiten Nederland, stelt aan het etiket voor een verpakking voor uw product?

Nee, volgens artikel 37 hebben downstreamgebruikers het recht een bepaald gebruik aan een fabrikant of importeur mee te delen om daar een geïdentificeerd gebruik van te maken. Als het gebruik van een stof niet bij de registratie wordt meegenomen, dan moeten downstreamgebruikers zelf een chemisch veiligheidsrapport opstellen. Op deze verplichting bestaan de volgende uitzonderingen:

 • als er volgens artikel 31 van de REACH Verordening geen verplichting bestaat om een veiligheidsinformatieblad te verstrekken;
 • als leveranciers niet verplicht zijn om volgens artikel 14 van de REACH Verordening een chemisch veiligheidsrapport op te stellen;
 • als de gebruikte hoeveelheid van de stof of het mengsel minder dan 1 ton per/jaar bedraagt
 • als downstreamgebruikers een blootstellingscenario toepassen of aanbevelen dat ten minste de voorwaarden omvat die beschreven zijn in het aan hem in het veiligheidsinformatieblad verstrekte blootstellingscenario;
 • als de concentratie van stof in een mengsel lager is dan de concentraties die zijn vermeld in artikel 14, lid 2.
 • als de stof gebruikt wordt voor onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procédés, en de risico's voor de gezondheid van de mens en voor het milieu worden afdoende beheerst, overeenkomstig de wettelijke voorschriften inzake de bescherming van werknemers en het milieu.

Wat is een fabrikant binnen REACH?

Een fabrikant is een in de Europese gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de gemeenschap een stof vervaardigt. Bedrijven die mengsels maken (formuleerders) zijn geen fabrikant maar downstream gebruiker. REACH noemt een bedrijf dat voorwerpen produceert een producent. Met de Navigator op de website van ECHA kan een bedrijf precies achterhalen welke rol(len) zij vervult binnen REACH.

Wat is een importeur binnen REACH?

Volgens artikelen 3.10 en 3.11 van REACH is een importeur een in de Europese Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het binnen het douanegebied van de Gemeenschap brengen (invoeren) van stoffen, mengsel of voorwerpen. Een bedrijf dat stoffen, mengsels of voorwerpen van de ene lidstaat naar een andere lidstaat brengt, heeft binnen REACH geen rol als importeur maar van leverancier (downstream gebruiker of distributeur). Ook import vanuit de EER landen Noorwegen, Liechtenstein en IJsland wordt onder REACH niet als import gezien (deze landen hebben REACH zelf geïmplementeerd).

REACH heeft dus een eigen definitie van importeur en haakt niet aan bij andere (internationale) wetgeving.

Bedrijven die zelf verantwoordelijk zijn voor het binnen het douanegebied van de EU brengen van stoffen, mengsels of voorwerpen van buiten de EU, worden als importeur gezien. In geval van stoffen en mengsels kan er op grond van de REACH onder andere sprake zijn van;

 • een registratieplicht,
 • een autorisatieplicht of
 • restricties als stoffen op de Kandidaatslijst staan.

Daar waar de verantwoordelijkheid niet helemaal duidelijk is, zullen bedrijven in de betreffende keten zelf de situatie moeten beoordelen en waar nodig zaken onderling vastleggen,

Met de Navigator op de website van ECHA kan een bedrijf precies achterhalen welke rol(len) zij vervult binnen REACH.

Welke informatiebronnen kan ik raadplegen voor informatie over de importeisen van landen die CLP nog niet hebben ingevoerd?

De website van de Verenigde Naties bevat informatie over de invoering van CLP in verschillende landen. Als een land niet op de website staat, dan is de informatie niet bekend of heeft het land er voor gekozen CLP voorlopig nog niet in te voeren.

De volgende informatiebronnen kunnen u mogelijk verder helpen.

 • De website van Rijksdienst voor ondernemend Nederland bevat informatie over verschillende landen. Via de website kunt u ook de databank raadplegen van de Kamer van Koophandel in Hamburg. Die geeft mogelijk informatie over de eisen die gelden voor de invoer in die landen.
 • Via de website van het CBI van het ministerie van Buitenlandse zaken komt u ook bij een platform waar u mogelijk informatie kunt vinden.
 • De website van de OECD met CLP informatie van verschillende landen.

Ben ik verplicht een REACH-verklaring of REACH-certificaat aan een afnemer te verstrekken?

Vanuit de REACH-verordening bestaat het begrip 'REACH-verklaring', 'REACH-certificaat' of 'REACH statement' niet. Er bestaat geen wettelijke verplichting voor een REACH-verklaring. Het is een begrip uit de toeleveringsketen waarvan gebruik wordt gemaakt om te laten zien dat men zich bewust is van REACH en dat men op papier aan andere partijen wil aangeven dat men aan de verplichtingen uit de REACH-verordening voldoet. 

Vanuit REACH wordt dus ook niets aangegeven over wie een dergelijke verklaring mag ondertekenen. Door de overheid opgestelde standaard modellen hiervoor zijn er niet. In een aantal gevallen hebben brancheverenigingen voorbeelden beschikbaar, maar ook een korte zoektocht op internet (bijv. op "REACH-verklaring") kan inzicht geven hoe andere bedrijven hun verklaringen opstellen.  Omdat een REACH-verklaring in de toeleveringsketen mogelijk kan worden gebruikt om aansprakelijkheid af te wentelen, kan het verstandig zijn de verklaring die u op heeft gesteld door een jurist te laten toetsen.

Is er in Nederland ook een "poison center" of "antigifcentrum", waar we onze producten moeten aanmelden?

Ja, in Nederland is dat het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Volgens artikel 45 van de CLP-verordening moet elke Europese lidstaat een instantie aanwijzen waar bedrijven informatie over gevaarlijke mengsels kunnen melden. Bedrijven die gevaarlijke mengsels in Nederland op de markt brengen zijn wettelijk verplicht om informatie over deze producten bij het NVIC aan te leveren. Dit is in Nederland geregeld in de ‘Warenwetregeling elektronische productnotificatie' (Staatscourant Nr. 15507 van 15 oktober 2009). Zie voor meer informatie over productnotificatie deze pagina.