Veelgestelde vragen

U bent hierHomeVeelgestelde vragen

Resultaten

Wanneer is REACH in werking getreden?

Vanaf 1 juni 2007 zijn de volgende titels van de REACH Verordening in werking getreden:

 • Titel I - Algemene aspecten,
 • Titel IV - Informatie in de toeleveringsketen,
 • Titel IX - Vergoedingen,
 • Titel XI - Inventaris van indelingen etiketteringen,
 • Titel XIII - Bevoegde Instanties en
 • Titel XIV - Handhaving
   

Vanaf 1 juni 2008 was - op TITEL VIII na - de gehele REACH Verordening in werking getreden.

Vanaf 1 juni 2009 werd Titel VIII operationeel en werd de Verbodsrichtlijn integraal overgenomen in bijlage XVII (beperkingen).

Meer informatie over de inhoud van de titels en bijlagen van de REACH Verordening vindt u op de pagina over Wetgeving

Waar is de REACH-regelgeving te vinden?

De tekst van de REACH-verordening (en de daarop volgende correcties is op deze site te vinden op de pagina over Wetgeving

Waarom is REACH nodig?

Van veel chemische stoffen die nu in de handel zijn, is weinig bekend over hun effecten op de gezondheid van mens en milieu. Onder de vorige wetgeving slaagde men er niet in deze lacunes voldoende weg te werken. Voornamelijk om deze reden werd besloten tot een herziening van de huidige wetgeving. Dit heeft in 2003 tot het voorstel voor de REACH  Verordening geleid.

Met de invoering van REACH moeten bedrijven op basis van informatie over eigenschappen, gebruik en blootstelling de risico's van stoffen in kaart brengen en zonodig beheersmaatregelen formuleren en adviseren aan hun afnemers. Deze maatregelen moeten uiteraard ook binnen het eigen bedrijf worden doorgevoerd.

Het doel van REACH is om bij de productie en het gebruik van chemische stoffen de veiligheid voor mens en milieu te waarborgen, terwijl het concurrentievermogen van de industrie behouden blijft of verbetert. Door REACH komt meer informatie over gebruikte stoffen beschikbaar. Daarnaast wordt de communicatie over stoffen in de keten - van de producent tot en met de eindgebruiker - verbeterd.

Wat is de rol van de overheid?

ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) in Helsinki is verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van de registratie. ECHA

 • onderzoekt of de registratie volledig is,
 • beoordeelt de dossiers op de juistheid (dossierbeoordeling) en
 • stelt in samenwerking met de lidstaten criteria op voor de risicobeoordeling van stoffen.

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten voeren deze stoffenbeoordeling uit. De lidstaten kunnen (uitgewerkte) voorstellen bij ECHA indienen over het leveren van aanvullende informatie of over het opleggen van beperkingen. Vervolgens neemt de Europese Commissie over deze voorstellen het definitieve besluit.

.

Wat is REACH?

REACH is een nieuwe Europese verordening voor chemische stoffen. De afkorting REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperkingen van Chemische Stoffen. Het doel van REACH is om de risico’s van chemische stoffen voor mens en milieu te beperken en te reguleren.

Bedrijven zijn op grond van de REACH Verordening verplicht om voor alle stoffen die zij produceren, verwerken of doorgeven de risico’s te inventariseren en maatregelen te formuleren om die risico’s te beheersen. Binnen het eigen bedrijf moeten zij die maatregelen ook zelf doorvoeren. Met de invoering van REACH ligt de verantwoordelijkheid voor een adequate risicobeheersing van chemische stoffen niet langer bij de overheid, maar bij het bedrijfsleven.

Op wie richt REACH zich?

Op iedereen die:

 • in de EU beroepshalve chemische stoffen of mengsels produceert, importeert, distribueert of gebruikt.
 • In de EU voorwerpen importeert, maakt/ samenstelt en/ of aan derden levert.

REACH richt zich dus niet alleen op bedrijven die nu een veiligheidsinformatieblad (VIB/ MSDS) opstellen of ontvangen, maar ook op bedrijven die hier tot nu toe niets mee te maken hadden zoals de leveranciers van voorwerpen.
 

Binnen REACH worden vier verschillende rollen onderscheiden:

 • fabrikanten (van stoffen),
 • importeurs (van stoffen, mengsels of voorwerpen),
 • distributeurs en
 • downstreamgebruikers (waaronder formuleerders en producenten van voorwerpen).

Aan deze rollen zijn verschillende verplichtingen gekoppeld. Een bedrijf dat met REACH te maken heeft, moet bekijken welke rol hij binnen REACH vervult. Eén bedrijf kan meerdere rollen vervullen. Zo zal een fabrikant van een bepaalde chemische stof zelf ook gebruiker zijn van andere chemische stoffen. De Navigator  of de website Chemische stoffen goed geregeld op de website van ECHA helpt u verder bij het bepalen van uw rol(len)

Wat is de rol van Bureau REACH?

Bureau REACH is een nationale uitvoeringsorganisatie, onder gebracht bij het RIVM. Sinds 2007 voert Bureau REACH taken uit voor REACH en CLP in opdracht van de Ministeries van I&M en VWS.

Wat is CLP?

Het Globally Harmonized System (VN-GHS) is een wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen en mengsels op basis van hun gevaarlijke eigenschappen. Dit systeem is vastgesteld door de Verenigde Naties. Voor de invoering van het geharmoniseerde systeem in de Europese Unie, heeft de Europese Commissie een Europese verordening opgesteld: Regulation on Classification, Labelling and Packaging, CLP (hierna aangeduid met de Nederlandse werknaam CLP).

Wat is het verschil tussen CLP en VN-GHS?

VN-GHS beschrijft de criteria voor de indeling, etikettering en de verpakking van chemische stoffen en mengsels. Het systeem richt zich op levering, gebruik en transport en is niet wettelijk bindend. Het biedt landen de mogelijkheid om een keuze te maken uit de criteria. CLP is gebaseerd op de bouwstenen van VN-GHS en richt zich op de levering en gebruik van stoffen en mengsels in Europa. In tegenstelling tot VN-GHS is CLP wettelijk bindend.

Wat regelt de verordening CLP?

CLP verplicht fabrikanten, importeurs, distributeurs en downstream gebruikers om chemische stoffen en mengsels te evalueren, in te delen en te etiketteren. CLP komt in de plaats van de Stoffenrichtlijn (67/548/EEG) en de Preparatenrichtllijn (1999/45/EG).

Wanneer treedt CLP in werking?

De verordening CLP van de Europese Commissie is door de ministerraad van het Europese parlement eind november 2008 vastgesteld. De verordening is sinds 20 januari 2009 in werking met een gefaseerde invoering van de verplichtingen voor de indeling en etikettering van stoffen en mengsels. De overgangsperiode  geeft een schematisch overzicht van de gefaseerde invoering van de verplichtingen.

Wat is het doel van CLP?

CLP heeft de volgende doelstellingen:

 • Garanderen van een hoog beschermingsniveau voor de gezondheid van mens en milieu.
 • Het beschermen van het vrije handelsverkeer van chemische stoffen, mengsels en bepaalde voorwerpen op de interne (Europese) markt

Wat is de relatie van CLP met het ADR?

Er zijn op VN-niveau ook afspraken gemaakt over het transport van chemische stoffen en mengsels. De afspraken voor transport zijn bindend en wereldwijd geharmoniseerd in transportregelgeving. De VN-GHS criteria zijn ook in het ADR verwerkt. Het ADR is geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving (Wet vervoer gevaarlijke stoffen).

Voor wie is CLP belangrijk?

CLP is belangrijk voor iedereen die direct of indirect met gevaarlijke stoffen te maken heeft. Dit zijn bijvoorbeeld fabrikanten en importeurs van chemische stoffen en mengsels, distributeurs, bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan, professionele gebruikers, formuleerders, vergunningverleners, hulpverleners, consumenten en werknemers.

Mijn afnemer vraagt om een REACH-verklaring. Wat is dat?

Officieel kent REACH geen REACH-verklaring. Wat wordt bedoeld is dat uw afnemer wil weten of uw bedrijf aan de REACH-verplichtingen voldoet. Een van de doelstellingen van REACH is dat de toeleveringsketen met elkaar communiceert over veilig gebruik van chemische stoffen. Uw afnemer wil weten of de door u gebruikte stoffen als zodanig, of verwerkt in mengsels of producten, zijn geregistreerd. Als u stoffen van de kandidaatslijst gebruikt als zodanig, of verwerkt in mengsels of producten, moet u uw afnemers daar ook over informeren. Hoe u dat doet is niet vastgelegd. U kunt uw branche-organisatie vragen naar voorbeeldbrieven