Veelgestelde vragen

U bent hierHomeVeelgestelde vragen

Resultaten

Wat zijn polymeren onder REACH?

Een polymeer bestaat uit moleculen die worden gekenmerkt door een opeenvolging van één of meer typen monomeereenheden. Bij een polymeer volgens REACH moeten die moleculen over een reeks molecuulgewichten verdeeld zijn, waarbij de verschillen in molecuulgewicht in de eerste plaats het gevolg zijn van verschillen in het aantal monomeereenheden.

Volgens REACH (artikel 3, lid 5) wordt een polymeer gedefinieerd als een stof die voldoet aan de volgende criteria:

  • meer dan 50 procent van het gewicht voor die stof bestaat uit polymeermoleculen (zie de definitie hieronder); en
  • de hoeveelheid polymeermoleculen die hetzelfde molecuulgewicht hebben moet minder dan 50 gewichtsprocent van de stof zijn.

Voor deze definitie geldt verder het volgende:

Een ‘polymeermolecuul’ is een molecuul dat een opeenvolging van ten minste 3 monomeereenheden bevat die covalent zijn gebonden aan ten minste één andere monomeereenheid of andere reactieve stof.

Een ‘monomeereenheid’ betekent de gereageerde vorm van een monomeer in een polymeer (voor de identificatie van de monomeereenheden in de chemische structuur van het polymeer kan bijvoorbeeld rekening worden gehouden met het mechanisme van de polymeervorming).

Een ‘sequentie’ (opeenvolging) is een continue reeks monomeereenheden binnen het molecuul die covalent aan elkaar gebonden zijn en die alléén onderbroken worden door monomeereenheden. Deze continue reeks monomeereenheden kan een willekeurig netwerk in de polymeerstructuur vormen.

‘Andere reactieve stof’ verwijst naar een molecuul dat kan worden verbonden met één of meer sequenties van monomeereenheden maar dat onder de desbetreffende, voor het polymeervormingsproces gebruikte reactieomstandigheden niet als een monomeer kan worden beschouwd.
In § 2.2. van het richtsnoer voor monomeren en polymeren wordt de definitie aan de hand van voorbeelden verder toegelicht. 

Polymeren zijn onder REACH vrijgesteld van de registratieplicht. Welk gebruik moet ik nu opnemen in mijn registratie: het gebruik van het monomeer of het gebruik van het polymeer?

Bij de registratie van een monomeer geproduceerd in de EU moet u het gebruik van de monomeer opnemen. Het geïdentificeerd gebruik van de monomeer is dan het gebruik als grondstof voor het polymeer. In geval van geïmporteerde polymeren vindt de polymerisatie plaats buiten de EU en is er voor de monomeren binnen de EU geen geïdentificeerd gebruik. Bij de registratie van het monomeer moet de importeur wel spectrale data van het originele monomeer overleggen. Zie voor meer informatie het Richtsnoer voor monomerens and polymeren.

Welke informatie over het veilige gebruik moet ik als importeur of enige vertegenwoordiger voor geïmporteerde polymeren doorgeven in de keten?

In ieder geval dient u er rekening mee te houden dat u de toeleveringsketen moet informeren over het monomeer, inclusief mogelijke overige componenten zoals verontreinigingen en stabilisatoren. Hierbij dient vooral de aanwezigheid van niet-gereageerd monomeer in aanmerking te worden genomen.  Is het polymeer als ‘gevaarlijk’ ingedeeld, dan moet u via het VIB de keten informeren over het veilig gebruik van het polymeer. Zie voor meer informatie de Richtsnoer voor monomerens and polymeren hoofdstuk 3.2.5.

Is REACH van toepassing op polymeren?

Wegens het grote aantal polymeerregistraties en het beperkte risico van de meeste polymeren, zijn polymeren vooralsnog vrijgesteld van de registratie- en beoordelingsplicht. Polymeren kunnen echter wel vallen onder de autorisatieplicht en er beperkingen worden opgelegd bij het gebruik en het in de handel brengen ervan.
Monomeren (de bouwstenen van polymeren) en andere stoffen (zoals verontreinigingen en en stabilisatoren) in polymeren zijn echter niet vrijgesteld van de registratieplicht. De fabrikant of importeur van een polymeer moet voor de monomeren en eventuele andere stoffen in het polymeer een registratie indienen als aan de voorwaarden uit artikel 6, lid 3 is voldaan:

  • het polymeer bestaat uit minimaal 2 gewichtsprocent (g/g) van die monomeren of andere stoffen in de vorm van monomeereenheden en chemisch gebonden stoffen
  • de totale hoeveelheid van die monomeren of andere stoffen bedraagt 1 ton of meer per jaar

Voor deze monomeren is de volledige registratieplicht van toepassing. Op monomeren die als locatiegebonden geïsoleerde tussenproducten of als vervoerde geïsoleerde tussenproducten worden gebruikt, is de beperkte registratie van tussenproducten conform art. 17 en 18 echter niet van toepassing. Met andere woorden: fabrikanten of importeurs van monomeren dienen deze stoffen te registreren volgens de reguliere registratievereisten vastgelegd in art 6 van de REACH Verordening.