Veelgestelde vragen

U bent hierHomeVeelgestelde vragen

Resultaten

Komt een stof die onder de Stoffenrichtlijn is geclassificeerd als carcinogeen, categorie 3 in aanmerking voor opname in bijlage XIV van REACH?

Nee, een stof die geclassificeerd is als carcinogeen, categorie 3 (Xn,R40) volgens de Stoffenrichtlijn (67/548/EEC), voldoet niet aan de criteria van artikel 57 van REACH. Daarom komt de stof niet in aanmerking voor opname in Annex XIV van REACH (kandidaatslijst, SVHC stoffen). Ook na 1 december 2010 valt deze stof met de corresponderende CLP indeling als carcinogeen, categorie 2 (H351, signaalwoord: waarschuwing) niet onder de criteria van artikel 57 (a)(b)(c) van REACH. Dit geldt alleen voor CMR-stoffen geclassificeerd als categorie 1A en 1B.

Wat is de relatie van CLP met REACH?

Om te voldoen aan de registratieverplichtingen van REACH verzamelen bedrijven informatie over chemische stoffen. Deze informatie vormt de basis voor de indeling en etikettering van de stoffen als onderdeelvan het registratiedossier. Bepaalde verplichtingen in REACH zijn verder ook afhankelijk van de classificatie van een stof.

Na invoering van de CLP zijn de REACH-bepalingen over de indeling en etikettering (titel XI) vervallen. De REACH-verordening verwijst nu naar CLP. Ook is het begrip preparaat verandert in mengsel en zijn enkele artikelen gewijzigd.

Voor sommige stoffen en mengsels kan de indeling onder CLP ten opzichte van de oude wetgeving veranderen.