Veelgestelde vragen

U bent hierHomeVeelgestelde vragen

Resultaten

Kan ik zondermeer de oude pictogrammen op het etiket vervangen door de nieuwe pictogrammen?

Nee, dit kan niet. Naast andere eisen aan de etikettering van gevaarlijke stoffen en mengsel, gelden er ook andere criteria om stoffen en mengsels in te delen (bijlage I van de verordening). Als u een fabrikant, importeur of downstreamgebruiker bent, dan moet u de stoffen of mengsels opnieuw beoordelen. Voor stoffen moest dit uiterlijk op 1 december 2010 gebeuren. Voor mengsels is de deadline 1 juni 2015. Zie ook.  Zie ook de overgangsperiode op website.

Wat betekent het voor de indeling van een mengsel als het een stof bevat die opgenomen is op de SZW-lijst met een indeling die afwijkend is van de indeling in Annex VI van de CLP?

Als het een mengsel betreft, moet de leverancier voor de indeling van de afzonderlijke stoffen uitgaan van Annex VI van de CLP- verordening. Behalve voor die gevaar categorieën die voor de betreffende stof niet in Annex VI van CLP zijn opgenomen. Als de betreffende stof niet op Annex VI staat, moet de leverancier de stof zelf indelen op basis van alle beschikbare informatie (dus ook een indeling op de SZW-lijst).

Als in een mengsel een stof zit die op de SZW-lijst staat met een indeling die afwijkt van de indeling in Annex VI, wat moet ik dan doen?

In rubriek 2 dient de leverancier de indeling van het mengsel op te nemen. Daarnaast moet de leverancier in rubriek 15 vermelden dat het mengsel een stof bevat die op de SZW-lijst staat. Ook moet de leverancier advies geven over acties die gebruikers moeten nemen door de vermelding van de stof in het mengsel op de SZW-lijst. Eventueel kan de leverancier verwijzen naar het onderliggende rapport van de Gezondheidsraad.

Wat is de SZW-Lijst van kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen (hierna: de SZW-lijst)?

De SZW-lijst bestaat uit die stoffen die op grond van EU-criteria door Europa of door de Gezondheidsraad zijn ingedeeld als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting of combinaties van deze indelingen.

De SZW-lijst geeft invulling aan de volgende wettelijke termen:

  • kankerverwekkende stoffen (art 4.11, onderdeel b Arbeidsomstandighedenbesluit)
  • kankerverwekkende processen (art 4.11, onderdeel c Arbeidsomstandighedenbesluit)
  • mutagene stoffen (art 4.11, onderdeel d Arbeidsomstandighedenbesluit)
  • voor de voortplantingvergiftige stoffen (art 4.2a Arbeidsomstandighedenbesluit)

Deze stoffen worden ook wel gezamenlijk aangeduid als CMR-stoffen: carcinogene (kankerverwekkende), mutagene en reprotoxische stoffen) Deze niet-limitatieve lijst helpt de werkgevers om aan hun Arbo-verplichtingen voor CMR-stoffen te voldoen. Stoffen met deze eigenschappen moeten door bedrijven volgens een apart Arbo regime worden behandeld. Ga voor meer informatie hierover naar de betreffende

Deze niet-limitatieve lijst helpt de werkgevers om aan hun Arbo-verplichtingen te voldoen voor CMR-stoffen. Stoffen met deze eigenschappen moeten door bedrijven volgens een apart Arbo regime worden behandeld. Ga voor meer informatie hierover naar de betreffende pagina in het Arboportaal. Het is op grond van Hoofdstuk 4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit de taak van de werkgever om afdoende beschermende maatregelen te treffen.

De Arbo-verplichtingen voor CMR-stoffen gelden voor alle als zodanig in te delen stoffen. Ze  zijn dus ook van toepassing op stoffen die (nog) niet door de EU of de Gezondheidsraad zijn ingedeeld. Echter, een bedrijf beschikt over stofinformatie op basis waarvan een indeling van de stof als kankerverwekkende (C), mutageen (M) of voor de voortplanting giftig volgt (bijvoorbeeld op basis van een veiligheidsinformatieblad verstrekt door een leverancier). Als een stof aan de EU-criteria voldoet, moet deze als zodanig worden behandeld.

Bevat CLP ook regels over de werkplek etikettering?

Nee, niet direct. De CLP verordening bevat alleen verplichtingen voor stoffen en mengsels die in de handel worden gebracht. He etiketteren van stoffen en mengsels die gebuikt worden op de werkplek is geregeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het Arbeidsomstandighedenbesluit verwijst vervolgens naar de CLP verordening. Voor meer informatie zie artikel 4.1d. van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Wat betekent het voor de indeling van een stof als de stof op de SZW-lijst afwijkend (minder streng of strenger) is ingedeeld dan in Annex VI van de CLP?

De indeling in Annex VI is wettelijk bindend voor het in de handel brengen van stoffen en mengsels, alsmede voor de registratie van stoffen onder REACH. Een leverancier moet een stof indelen en etiketteren voor de gevaar categorieën die in Annex VI voor de desbetreffende stof staan vermeld. Voor gevaar categorieën die voor de stof niet in de Annex VI staan, moet de leverancier de stof zelf indelen op basis van alle beschikbare informatie. Bij deze zelfclassificatie  moet hij ook de indeling op de SWZ-lijst meenemen..

Op de SZW-lijst staat – op advies van de Gezondheidsraad - een groot aantal stoffen vermeld. De Gezondheidsraad heeft dit advies uitgewerkt in een rapport. Een afwijking van het advies van de Gezondheidsraad moet worden onderbouwd met informatie.

Los van de verplichting om de stof zelf in te delen heeft de leverancier de mogelijkheid bij ECHA een voorstel voor geharmoniseerde classificatie in te dienen.

Zie voor meer informatie de ECHA website en de rubriek op deze website.

Wat betekent het voor een bedrijf (fabrikant, importeur of downstream gebruiker) als een stof genoemd wordt op SZW-Lijst van kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen?

Vermelding van een stof op de SZW-lijst heeft tot gevolg dat de bijzondere wettelijke voorschriften voor kankerverwekkende (C), mutagene (M) of voor de voortplanting giftige stoffen (R)van toepassing zijn. Daarnaast kan de vermelding op de SZW-lijst ook gevolgen hebben voor de indeling van de stof (etikettering) en voor het Vib.

Bevat CLP ook regels over de etikettering van stoffen die gebruikt worden op de werkplek?

Nee, niet direct. De CLP verordening bevat alleen verplichtingen voor stoffen en mengsels die in de handel worden gebracht. He etiketteren van stoffen en mengsels die gebuikt worden op de werkplek is geregeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het Arbeidsomstandighedenbesluit verwijst vervolgens naar de CLP verordening. Voor meer informatie zie artikel 4.1d. van het Arbeidsomstandighedenbesluit.