Veelgestelde vragen

U bent hierHomeVeelgestelde vragen

Resultaten

Als importeur breng ik stoffen in de handel en heb ik de verplichting deze in te delen en te etiketteren. Ben ik daarnaast ook verplicht ECHA in kennis te stellen?

Ja, u bent verplicht om elke indeling en etikettering van stoffen die u in de handel brengt te melden aan ECHA. Stoffen die u op of na 1 december 2010 in de handel brengt, moet u uiterlijk 1 maand na die datum aan ECHA melden. Stoffen die voor 1 december 2010 in de handel zijn gebracht, konden u al voor die datum worden gemeld
Als de informatie voor de melding al aan ECHA is gegeven in het kader van een registratie dan vervalt de meldingsplicht. Voor meer informatie zie de volgende pagina van de CLP website.

Hoe moet de melding aan ECHA plaatsvinden?

Voor het indienen van een melding moet gebruik worden gemaakt van REACH-IT. Op de volgende webpagina van ECHA vindt u meer informatie over het indienen van een melding

Is het mogelijk om bij een melding conform artikel 40 van CLP de naam van de stof als vertrouwelijk aan te merken?

Ja, fabrikanten en importeurs kunnen in bepaalde gevallen de handelsnaam en de IUPAC naam van stoffen als vertrouwelijk aanmerken wanneer ze deze melden voor opname in de CLP inventaris van indeling en etiketteringen. In de REACH verordening staat voor welke stoffen dit mogelijk is (artikel 119 lid 2f en g). De IUPAC naam van de volgende stoffen kan als vertrouwelijk worden opgenomen:

 • Niet-geleidelijk geïntegreerde stoffen,
 • Stoffen die alleen op één van de volgende manieren worden gebruikt:
  - als een tussenproduct;
  - in wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling;
  - in onderzoek en ontwikkeling gericht op productie en proces.

Bedrijven kunnen bij ECHA met geldige onderbouwing een verzoek indienen om de IUPAC naam bij een melding als vertrouwelijk in de inventaris op te nemen. Als het verzoek wordt toegekend dan wordt de IUPAC naam niet gepubliceerd op de ECHA website. Bedrijven kunnen het verzoek om de IUPAC naam als vertrouwelijk aan te merken alleen via IUCLID indienen. Om een alternatieve naam af te leiden kunt u gebruik maken van de Guidance "How to derive a Public Name for a substance for use under the REACH Regulation".

Voor meer informatie zie de veelgestelde vraag 226 op de volgende webpagina van ECHA.

Heeft de Enige Vertegenwoordiger, Only Representative, onder CLP een meldingsplicht?

Nee, de Enige Vertegenwoordiger heeft geen rol onder CLP. Onder REACH is hij verantwoordelijk voor de registratie van stoffen die door niet-EU fabrikanten worden gemaakt. Bij de registratie is hij verplicht de informatie over de indeling en etikettering van een stof in het registratiedossier te vermelden. Als het dossier gegevens bevat over de classificatie volgens de Stoffenrichtlijn, moet hij het dossier volgens artikel 22 van REACH actualiseren en CLP classificatie vermelden.
De meldingsplicht ligt dus bij de individuele importeurs van de stof. Als zodanig hebben zij onder CLP ook de verplichtingen van importeurs. Opmerking: in geval van een enige vertegenwoordiger, hebben die importeurs onder REACH, de rol van downstream gebruiker.

Geldt er een ondergrens voor de melding van de indeling en etikettering?

Neen, de verplichting om te melden is onafhankelijk van het marktvolume van de stof.

Welke stoffen moet ik melden voor de inventaris voor indeling en etikettering?

De volgende stoffen moet u melden:

 • Stoffen die ingedeeld zijn als 'gevaarlijk' onder de CLP verordening en op de markt worden gebracht, dit ongeacht de hoeveelheid; en
 • Stoffen die ingedeeld zijn als 'gevaarlijk' onder de CLP verordening, en die in mengsels aanwezig zijn in concentraties boven de ondergrenzen genoemd in bijlage I van de verordening, of richtlijn 1999/45/EG en die - indien van toepassing - leiden tot in de indeling van het mengsel als gevaarlijk, en indien het mengsel op de markt wordt gebracht.
 • Stoffen die onder de registratieplicht van REACH vallen en op de markt worden gebracht, tenzij de leverancier de stof al heeft geregistreerd met een indeling en etikettering overeenkomstig de CLP verordening (samen met de indeling overeenkomstig de stoffenrichtlijn).