Veelgestelde vragen

U bent hierHomeVeelgestelde vragen

Resultaten

Uw zoekopdracht heeft 1 resultaat opgeleverd

Wat is er veranderd in de wetgeving?

De REACH-verordening vervangt ruim zestig bestaande Europese richtlijnen en verordeningen. De volgende regelgeving is vervangen:

  • Verbodsrichtlijn (richtlijn 76/769/EEG) per 1 juni 2009
  • Bestaande-stoffenverordening (verordening 793/93/EEG) per 1 juni 2008
  • Richtlijn veiligheidsinformatieblad (richtlijn 91/155/EEG) per 1 juni 2008

De Stoffenrichtlijn (67/548/EG) is gewijzigd en veel verplichtingen daaruit zijn opgenomen in de REACH verordening (EG 1907/2006) en de CLP verordening (EG 1272/2008). Bepaalde instrumenten, zoals de kennisgevingplicht voor Nieuwe Stoffen (zie ELINCS Stoffen), zijn daarmee niet meer nodig. Om die reden is een groot deel van de Wet milieugevaarlijke stoffen (WMS) vervangen door REACH. De onderdelen van de WMS die niet in REACH zijn geregeld, zijn opgenomen in hoofdstuk 9 van de Wet Milieubeheer. Het ministerie van I&M (destijds VROM) heeft al deze wijzigingen overzichtelijk weergegeven in het informatieblad ‘REACH komt, WMS gaat ‘.