Veelgestelde vragen

U bent hierHomeVeelgestelde vragen

Resultaten

Welke stoffen staan op de kandidatenlijst?

De stoffen die op de kandidaatlijst voor zeer zorgewekkende stoffen kunnen komen zijn:

  • stoffen die voldoen aan de criteria voor indeling als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting categorie 1A of 1B in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 van de Commissie (CMR-stoffen)
  • stoffen die persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) of zeer persistent en zeer bioaccumulerend (zPzB) zijn volgens REACH (bijlage XIII)
  • per geval te identificeren stoffen waarvoor wetenschappelijk bewijs bestaat voor waarschijnlijke ernstige effecten die even zorgwekkend zijn als die van CMR- of PBT/zPzB-stoffen.

Een overzicht van de stoffen die momenteel op de kandidaatslijst staan is te vinden op de ECHA website. 

Hoe vraag ik een autorisatie voor een stof aan?

Fabrikanten, importeurs of downstreamgebruikers (afnemers) van een stof op de autorisatielijst kunnen een verzoek tot autorisatie indienen voor een bepaalde toepassing.
Het autorisatieverzoek moet bij het ECHA worden ingediend via IUCLID. Bij de aanvraag moeten bedrijven informatie overleggen over bijvoorbeeld de identiteit van de stof, de vormen van gebruik van de stof, een chemisch veiligheidsrapport, alternatieven voor vervangen en een beoordeling van de technische en economische haalbaarheid. Voor het aanvragen van een autorisatie is in Europees verband een richtsnoer ontwikkeld. Aan de aanvraag zijn kosten verbonden.

Zie verder:
http://echa.europa.eu/nl/regulations/reach/authorisation/applications-for-authorisation
- http://echa.europa.eu/nl/applying-for-authorisation

Wat zijn de verplichtingen voor stoffen die op kandidaatslijst staan?

Sinds 28 oktober 2008 gelden verplichtingen voor de stoffen op de kandidaatslijst.

Vanaf het moment dat een zeer zorgwekkende stof op de kandidaatslijst staat, geldt het volgende:

Leveranciers van voorwerpen
Voor leveranciers van voorwerpen geldt een informatieplicht: leveranciers van voorwerpen waarin deze stoffen voorkomen in een gehalte van meer dan 0,1% zijn verplicht om informatie te geven waarmee de afnemer die voorwerpen veilig kan gebruiken. Dit geldt voor elk onafhankelijk voorwerp waaruit een artikel is opgebouwd.  Die informatie bestaat op zijn minst uit het bekendmaken van de naam van de stof. Ook tegenover consumenten hebben de leveranciers deze informatieplicht. Wel moet de consument het initiatief nemen; als die vraagt om informatie over de stof, moet de leverancier die informatie binnen 45 dagen geven (artikel 33 van REACH).

Leveranciers van stoffen
Leveranciers van stoffen die op de kandidaatslijst staan, moeten aan hun afnemers een veiligheidsinformatieblad geven (artikel 31 lid 1 van REACH).

Leveranciers van mengsels
Voor leveranciers van mengsels waarin deze stoffen voorkomen geldt hetzelfde. Als een afnemer verzoekt om een veiligheidsinformatieblad, moet de leverancier dat geven (artikel 31 lid 3 van REACH). Daarbij gelden de volgende ondergrenzen voor de hoeveelheid stof:
bij niet-gasvormige mengsels meer dan 0,1 gewichtsprocent
bij gasvormige mengsels meer dan 0,2 volumeprocent.

Zijn de gehaltes lager, dan hoeft de leverancier geen actie te ondernemen.

Vanaf 1 juni 2011 geldt een vierde verplichting: producenten en importeurs van stoffen in voorwerpen moeten vanaf dat moment de aanwezigheid van deze stoffen in voorwerpen melden aan het ECHA (artikel 7, lid 2 van REACH). Als ondergrens geldt een hoeveelheid van meer dan 1 ton per producent/importeur per jaar en een stofgehalte van meer dan 0,1% gewichtsprocent (w/w) per individueel voorwerp waaruit een artikel is opgebouwd. Bedrijven moeten stoffen die vóór 1 december 2010 op de kandidaatslijst zijn opgenomen, uiterlijk 1 juni 2011 melden aan het ECHA. Stoffen die na 1 december 2010 op de kandidaatslijst zijn opgenomen, moeten zij melden binnen zes maanden nadat de stof op de lijst is geplaatst.

Welke stoffen hebben een autorisatie nodig?

De stoffen die in bijlage XIV van REACH zijn opgenomen.
Deze stoffen mogen na een bepaalde datum niet meer in de handel worden gebracht of worden gebruikt, tenzij er een autorisatie is verleend voor het specifieke gebruik of het gebruik is vrijgesteld van autorisatie.

Zie voor de stoffen die momenteel op deze bijlage XIV staan.

Voordat stoffen in deze bijlage worden opgenomen worden ze op de zogenaamde kandidaatlijst voor zeer zorgwekkende stoffen geplaatst.

Een aantal van deze kandidaatlijststoffen worden door ECHA of een van de lidstaten voorgesteld om op te nemen in bijlage XIV (autorisatie). De Europese Commissie neemt vervolgens de beslissing een stof al dan niet in bijlage XIV op te nemen.