Stappenplan

U bent hierHome

Uw actiepunten

Registreer de stof NU

Registreer de stof zo snel mogelijk bij ECHA. De deadline voor de registratie van hoeveelheden boven 100 ton is namelijk al verstreken. Gaat het om een mengsel? Check dan ook alle andere stoffen in het mengsel om te zien of u ze moet registreren.

Stappenplan

Zorg voor VIB en veiligheidsrapport

Het Veiligheidsinformatieblad (VIB) geeft informatie over de risico’s van een stof. En over passende veiligheidsmaatregelen. In het chemisch veiligheidsrapport (CSR) beschrijft u alle situaties waarin de stof gebruikt kan worden, met blootstellingsscenario’s (als nodig).

Stappenplan

Zorg voor etiket & verpakking

Het etiket moet voldoende informatie geven aan gebruikers. Op het etiket komen dan ook o.a. de gevarenpictogrammen, informatie over de risico’s en veiligheidsinstructies. De verpakking moet voldoen aan de voorschriften, zodat gevaarlijke stoffen niet per ongeluk vrijkomen.

Stappenplan

Mengsel? Meld bij NVIC

Staat uw stof op de autorisatielijst of op de beperkingenlijst? Dan mag u de stof niet (meer) in de handel brengen, of alleen onder zeer strikte voorwaarden. Dit geldt ook voor mengsels waarin een stof zit die op één van de lijsten staat.

Stappenplan

Check: beperkingen voor stof/mengsel?

Staat uw stof op de autorisatielijst of op de beperkingenlijst? Dan mag u de stof niet (meer) in de handel brengen, of alleen onder zeer strikte voorwaarden. Dit geldt ook voor mengsels waarin een stof zit die op één van de lijsten staat.

Stappenplan

Check of u veilig werkt

Chemische stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor uw gezondheid en die van uw medewerkers. Zorg daarom dat u steeds de juiste veiligheidsmaatregelen neemt. Met de Zelfinspectie Gevaarlijke stoffen controleert u of uw bedrijf voldoet aan alle arbo-voorschriften voor werken met gevaarlijke stoffen.

Stappenplan