Stappenplan

U bent hierHome

Uw actiepunten

Registreer de stof NU

Registreer de stof zo snel mogelijk bij ECHA. De deadline voor de registratie van hoeveelheden boven 100 ton is namelijk al verstreken. Gaat het om een mengsel? Check dan ook alle andere stoffen in het mengsel om te zien of u ze moet registreren.

Stappenplan

Bepaal gevarenindeling

Bepaal of de stof/het mengsel in een gevarenklasse valt. Ja? Doe dan de check voor deze stof/dit mengsel nog een keer om te zien welke actiepunten u nog meer heeft.

Stappenplan

Maak veiligheidsrapport

In het chemisch veiligheidsrapport (CSR) beschrijft u o.a. alle situaties waarin deze stof gebruikt kan worden. Zo nodig ook: de blootstellingsscenario’s voor die situaties. En de veiligheidsmaatregelen die daarbij horen.

Stappenplan

Check: beperkingen voor stof/mengsel?

Staat uw stof op de autorisatielijst of op de beperkingenlijst? Dan mag u de stof niet (meer) in de handel brengen, of alleen onder zeer strikte voorwaarden. Dit geldt ook voor mengsels waarin een stof zit die op één van de lijsten staat.

Stappenplan

Check of u veilig werkt

Chemische stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor uw gezondheid en die van uw medewerkers. Zorg daarom dat u steeds de juiste veiligheidsmaatregelen neemt. Met de Zelfinspectie Gevaarlijke stoffen controleert u of uw bedrijf voldoet aan alle arbo-voorschriften voor werken met gevaarlijke stoffen.

Stappenplan