Stappenplan

U bent hierHome

Uw actiepunten

Meld de stof voor C&L-lijst

U moet de chemische stof melden voor opname in de C&L-lijst. Dat is een inventaris van indelingen (classification) en etiketteringen (labelling). De melding doet u binnen één maand nadat u de stof heeft geïmporteerd. Gaat het om een mengsel? Doe dan de check voor elke stof in het mengsel apart.

Stappenplan

Zorg voor VIB

Als importeur zorgt u dat uw afnemers weten met welke stoffen zij te maken krijgen. Wat de risico’s zijn en wat zij kunnen doen om de risico’s te beperken. Deze informatie zet u in een VIB (Veiligheidsinformatieblad).  U levert het VIB aan zakelijke afnemers van de stof of het mengsel.

Stappenplan

Zorg voor etiket & verpakking

Het etiket moet voldoende informatie geven aan gebruikers. Op het etiket komen dan ook o.a. de gevarenpictogrammen, informatie over de risico’s en veiligheidsinstructies. De verpakking moet voldoen aan de voorschriften, zodat gevaarlijke stoffen niet per ongeluk vrijkomen.

Stappenplan

Mengsel? Meld bij NVIC

U meldt de samenstelling en de eigenschappen van gevaarlijke mengsels bij het Vergiftigingencentrum (NVIC). Met hulp van die informatie kunnen hulpverleners adequaat ingrijpen bij acute vergiftigingen. Uw informatie is alleen toegankelijk voor hulpverleners.

Stappenplan

Check: beperkingen voor stof/mengsel?

Staat uw stof op de autorisatielijst of op de beperkingenlijst? Dan mag u de stof niet (meer) in de handel brengen, of alleen onder zeer strikte voorwaarden. Dit geldt ook voor mengsels waarin een stof zit die op één van de lijsten staat.

Stappenplan

Check of u veilig werkt

Chemische stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor uw gezondheid en die van uw medewerkers. Zorg daarom dat u steeds de juiste veiligheidsmaatregelen neemt. Met de Zelfinspectie Gevaarlijke stoffen controleert u of uw bedrijf voldoet aan alle arbo-voorschriften voor werken met gevaarlijke stoffen.

Stappenplan