laboratorium flesjes

Check wat u moet doen

2.1. Kies deskundige

Kies deskundige

U importeert per jaar meer dan 10 ton van een stof die is ingedeeld in één of meer gevarenklassen. Daarom moet u een VIB laten opstellen, én een chemisch veiligheidsrapport.

VIB

Het opstellen van een goed VIB vraagt om specialistische kennis. De opsteller moet deskundig zijn op verschillende terreinen. Het VIB geeft namelijk informatie over:

 • de identiteit van de stof of het mengsel
 • de fysisch-chemische en de gevaarseigenschappen
 • welke risico's - voor de veiligheid, de gezondheid van de mens en het milieu - het gebruik van een stof of mengsel met zich meebrengt
 • hoe gebruikers de risico's kunnen beheersen.

Chemisch veiligheidsrapport

Ook het chemisch veiligheidsrapport (CSR) vraagt om specifieke deskundigheid. De opsteller moet eerst een chemische veiligheidsbeoordeling (CSA) uitvoeren. Deze beoordeling bevat de volgende drie stappen:

 • gevarenbeoordeling: Welke gevaren heeft de stof? Wat zijn de potentiële effecten ervan op mens en milieu? Wat zijn de veilige drempelwaarden?
 • blootstellingsbeoordeling: In welke situaties wordt de stof gebruikt (blootstellingsscenario’s)? Wat is de dosis waaraan mens en milieu dan worden blootgesteld?
 • risicokarakterisering: Is het blootstellingsniveau acceptabel? Zo nee, welke maatregelen moet u nemen om het niveau te verlagen?

  Kies deskundige

  Beoordeel of er voldoende deskundigheid in uw bedrijf aanwezig is om het VIB en het CSR op te stellen. U mag deze documenten intern laten opstellen. Als de benodigde kennis niet aanwezig is, huur dan een externe deskundige in.