Nieuwsbrief Nummer 1 Januari 2018 REACH registratiedeadline 31 mei

U bent hierHome

 REACH-registratie van stoffen moet vóór 1 juni 2018

banner echa 2018

Produceert uw bedrijft chemische stoffen in een hoeveelheid van meer dan één ton per jaar? Of voert uw bedrijf deze hoeveelheid in van buiten de EU? Dan moet uw bedrijf deze stoffen vooraf registreren bij ECHA.  Bedrijven die al een pre-registratie hebben voor een stof dienen uiterlijk op 31 mei 2018 de gepre-registreerde stof(fen) te registeren óf te stoppen met de import of productie van deze stoffen na deze datum. En als u een product (mengsel, voorwerp) vervaardigt of invoert, kan het zijn dat hierin stoffen aanwezig zijn die afzonderlijk geregistreerd moeten worden.

Op www.chemischestoffengoedgeregeld.nl – de website van de Nederlandse REACH en CLP Helpdesk - krijgt u na het beantwoorden van maximaal acht vragen een overzicht van uw verplichtingen binnen REACH. U ziet dan welke acties u moet ondernemen.

ECHA heeft een vergelijkbaar stappenplan beschikbaar:

Stap 1: Ken uw portfolio
Stap 2: Vind uw mederegistranten
Stap 3: Sluit u aan bij uw mederegistranten
Stap 4: Bepaal de gevaarseigenschappen en risico’s van uw stof
Stap 5: Bereid uw IUCLID-dossier voor
Stap 6 en 7: Dien uw dossier in en houd het up-to-date

Na 31 mei gelden de REACH-verplichtingen voor alle relevante stoffen die op de Europese markt gebracht worden in een hoeveelheid van één ton per jaar of meer. U kunt hier meer over uw verplichtingen lezen als u chemische stoffen produceert, importeert van buiten de EU, distribueert of gebruikt.

Zie ook:

ECHA presentatie Blijf op de markt, registreer uw chemische stoffen
ECHA: Veiligheid van chemische stoffen in uw bedrijf

REACH en CLP Helpdesk biedt tijdelijk telefonische ondersteuning

Bedrijven die behoefte hebben aan telefonische ondersteuning bij het indienen van een registratie, kunnen daarvoor terecht bij de REACH en CLP Helpdesk van de Rijksoverheid, uitgevoerd door het RIVM. De telefonische dienstverlening is beschikbaar tot 15 juni 2018 en er zijn geen kosten aan verbonden. De telefonische ondersteuning is een aanvulling op de informatie op www.chemischestoffengoedgeregeld.nl en op REACH 2018 .

Via een digitaal vraagformulier kunt u kort aangeven wat uw vraag is en op welke tijdstip(pen) u teruggebeld wilt worden. Wij nemen daarna contact met u op. U kunt ook bellen met het secretariaat van de Helpdesk op telefoonnummer 030 274 3860.

De REACH en CLP Helpdesk is, net als Helpdesk van ECHA, voorbereid op extra vragen van bedrijven.

Aanbevelingen om MKB te ondersteunen bij REACH-registraties

De Contactgroep directeuren (DCG)  van de Europese Commissie, ECHA en de industrie heeft adviezen opgesteld aan hoofdregistranten van stoffen en beheerders van informatieuitwisselingsfora (SIEF’s) met het doel om het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen die in de aanloop naar 31 mei een REACH-registratie indienen. Deze adviezen helpen bedrijven om met een redelijke inspanning toegang krijgen tot een gezamenlijke indiening en de bijbehorende gegevens.

In totaal doet de Contactgroep vier aanbevelingen om de toegang tot bestaande gegevens over een stofte verbeteren:

 1. Uitzondering op regelgeving over ecotoxicologische data
  Bedrijven die 1 tot 10 ton per jaar produceren of importeren kunnen soms aanspraak maken op de uitzonderingsregels voor het aanleveren van (eco)toxicologische gegevens. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, kunnen de bedrijven vaak volstaan met het aanleveren van gegevens over de fysisch-chemische eigenschappen.
 2. Dossier indienen bij vastgelopen onderhandelingen of geschil over het delen van gegevens
  Nieuwe registranten kunnen een geschil over het delen van data indienen als er geen zicht op is dat men uit de onderhandelingen over het delen van data komt. Dit is een laatste redmiddel wanneer de onderhandelingen op niets zijn uitgelopen. Bedrijven die in een dergelijke geschillenprocedure zitten, kunnen een registratiedossier indienen in afwachting van de uitkomst. Eind januari komt ECHA met een uitleg over hoe omgegaan zal worden met dossiers waar dit het geval is.
 3. Betaling in termijnen voor midden- en kleinbedrijf
  Als het voor een nieuwe registrant aantoonbaar niet mogelijk is om de verklaring tot toegang tot gedeelde data in één keer te betalen, dan beveelt de DCG aan om de nieuwe registrant de mogelijkheid geven om de kosten voor de toegang tot de data in termijnen te laten betalen. De hoofdregistrant en de beheerder van het informatie-uitwisselingsforum (SIEF) zouden hiervoor moeten zorgen.
 4. Toegang tot gegevens voor een betaalbaar vast bedrag
  Om de drempel voor registratie en de kans op een geschil te verkleinen, stelt de DCG voor om de administratieve lasten verkleinen voor het aansluiten bij een gezamenlijke indiening en het delen van gegevens. Ook hier zouden de hoofdregistranten en SIEF-beheerders voor moeten zorgen. Dit kan door nieuwe registranten die een stof in de hoeveelheid van 1 tot 10 ton per jaar willen registreren, de mogelijkheid te bieden om een betaalbaar vast bedrag (lump sum) te vragen om toegang tot de gezamenlijke indiening en de data te krijgen.

Een verdere uitleg is te vinden in de aanbeveling van de DCG van 15 december 2017 (Engelstalig).

DCG heeft ook vier oplossingen voor mogelijke problemen die bij de registratiedeadlines van 2010 en 2013 aan de orde kwamen, opnieuw onder de aandacht gebracht voor de registratiedeadline van 31 mei 2018. Deze gaan over de compleetheid van dossiers, wijziging van rechtspersoon, afhankelijkheid van de hoofdregistrant en stoffen waarvoor geen voornemen bestaat om deze te registreren. Hierover kunt u hier meer lezen (Engelstalig).

Stoffen mogelijk niet meer leverbaar na 31 mei

De deadline van 31 mei is niet alleen belangrijk voor producenten en importeurs, maar ook voor bedrijven die verderop in de keten zitten – de downstream users. Als een stof niet wordt geregistreerd door een fabrikant of importeur, betekent dit namelijk dat deze niet meer verhandeld kan worden in hoeveelheden vanaf 1.000 kilo per jaar.

Het is daarom belangrijk dat downstreamgebruikers bij hun leveranciers nagaan of de stoffen die zij gebruiken na 31 mei nog geleverd worden. Als dit niet het geval is, kunnen downstreamgebruikers wellicht een andere leverancier zoeken die de stof(fen) wel geregistreerd heeft. Ook kan het zijn dat downstreamgebruikers zelf een stof gaan importeren en registreren als het gaat om hoeveelheden vanaf 1.000 kilo per jaar.

REACH Stakeholders’ Day 2018 in Helsinki

reach stakeholders day 2018

Van 29 tot en met 31 januari 2018 is de REACH Stakeholders’ day bij ECHA in Helsinki. Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle bedrijven en organisaties die te maken hebben met REACH.

Omdat de laatste REACH-deadline voor gepreregistreerde stoffen nadert, is er deze dagen veel aandacht voor een succesvol registratieproces. Zo geven experts van ECHA praktisch advies en ondersteuning en worden casussen behandeld. Ook kunnen bedrijven trainingen volgen over het omgaan met de IT-instrumenten die ECHA beschikbaar heeft gesteld voor registratie. Daarnaast is er aandacht voor het proces dat volgt ná een succesvolle registratie.

De REACH en CLP Helpdesk van Nederland zal aanwezig zijn op de Stakeholders’ dag.

Inschrijven voor de bijeenkomst is helaas niet meer mogelijk, maar de dag kan op 31 januari gevolgd worden via een live webstream.  Houdt hiervoor de webpagina van de REACH Stakeholders’ Day in de gaten.

Minisymposium REACH 2018 op 11 april a.s. in Den Haag

Het halfjaarlijkse minisymposium over het stoffenbeleid vindt plaats op woensdag 11 april 2018 van 13.00 uur tot 17.00 uur. Het thema is REACH 2018. Het minisymposium wordt georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, VNO-NCW, de VNCI en de WECF.

Het programma bestaat uit twee onderdelen:

 • De evaluatie van REACH: begin 2018 komt de Europese Commissie met haar evaluatie, inclusief een agenda voor verbeteringen in de komende jaren. Wat zijn de plannen en wat vinden betrokken partijen (overheid, NGO’s, bedrijven) hiervan?
 • De registratiedeadline van 31 mei 2018: hoe hebt u zich als leverancier of afnemer van stoffen voorbereid op de deadline van 1 juni 2018? Wat kunt u doen om knelpunten in de levering van uw stoffen te voorkomen of op te lossen? Deze vragen staan centraal vanuit het perspectief van zowel branches als bedrijven, aan de hand van een presentatie door een vertegenwoordiger van het Europees Chemicaliën Agentschap ECHA. 

Naast deze inhoudelijke punten is er veel gelegenheid tot netwerken.

Het minisymposium vindt plaats bij VNO-NCW aan Bezuidenhoutseweg 12 in Den Haag. U kunt zich aanmelden bij secretariaat.VenR@minienm.nl. In maart zal het definitieve programma bekend worden gemaakt.