Check wat u moet doen

Stel uitgebreid VIB op

Gebruik de informatie uit het veiligheidsrapport bij het opstellen van het VIB.

Let op! Het VIB moet een bijlage meekrijgen met daarin de blootstellingsscenario’s die staan beschreven in het chemisch veiligheidsrapport. Daarom heet het een uitgebreid VIB of eSDS (extended Safety Data Sheet).

Het VIB heeft een vaste vorm. Het bevat 16 rubrieken die altijd allemaal ingevuld moeten zijn. Als u, om bepaalde redenen een rubriek niet kunt invullen, vermeldt u die reden op het VIB. De rubrieken zijn:

 • Identificatie van de stof of het mengsel en van de onderneming.
 • Identificatie van de gevaren.
 • Samenstelling en informatie over de bestanddelen.
 • Eerstehulpmaatregelen.
 • Brandbestrijdingsmaatregelen.
 • Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel.
 • Hantering en opslag.
 • Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming.
 • Fysische en chemische eigenschappen.
 • Stabiliteit en reactiviteit.
 • Toxicologische informatie.
 • Ecologische informatie.
 • Instructies voor verwijdering.
 • Informatie met betrekking tot het vervoer.
 • Regelgeving.
 • Overige informatie.

Hulpmiddelen
Richtsnoer Veiligheidsinformatiebladen